CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Thuê đường truyền cho hệ thống Hội nghị truyền hình của tỉnh

Thuê đường truyền cho hệ thống Hội nghị truyền hình của tỉnh

Ngày đăng bài: 26/02/2016
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

1. Tên chủ đầu tư : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

2. Nội dung thực hiện: Thuê đường truyền cho hệ thống Hội nghị truyền hình: Thuê đường truyền 2Mbps của nhà cung cấp dịch vụ kết nối đến 17 UBND huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; thuê đường truyền 40Mbps để kết nối đến điểm điều khiển trung tâm đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và hệ thống Hosting của tỉnh trong năm 2015.

3. Tổng kinh phí:  214.975.200 đồng (Hai trăm mười bốn triệu chín trăm bảy mươi lăm ngàn hai trăm đồng)

4. Nguồn vốn đầu tư : Nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2015

5. Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016