CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT cho các các sở, ban, ngành để phục vụ duy trì, vận hành Chí

Nhiệm vụ: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT cho các các sở, ban, ngành để phục vụ duy trì, vận hành Chính quyền điện tử.

Ngày đăng bài: 19/03/2019
1. Tên Nhiệm vụ: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT cho các các sở, ban, ngành để phục vụ duy trì, vận hành Chính quyền điện tử.
2. Chủ đầu tư dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
3. Địa điểm thực hiện: Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
4. Kinh phí: Tổng mức đầu tư 5.014.000.000 đồng (Năm tỷ, không trăm mười bốn triệu đồng chẵn)
5. Thời gian thực hiện: Năm 2020
6.  Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp)
7. Hiệu quả đạt được:
Sau khi thực hiện đầu tư, hệ thống mạng tại các Sở, ban, ngành sẽ tiếp tục được bảo vệ và hoạt động hiệu quả, giúp ổn định công tác hành chính hàng ngày cho các Sở, ban, ngành, giúp duy trì ổn định hệ thống mạng để tiếp tục vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin (phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông; phần mềm Một cửa điện tử liên thông; phần mềm dịch vụ công trực tuyến 3,4; phần mềm theo dõi giao việc của UBND tỉnh…) nhằm góp phần cải cách hành chính nói riêng, xây dựng Chính quyền điện tử nói chung.
Tăng cường bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa nâng cao, chặn được các dạng virus, phần mềm độc hại web, Trojan và các phần mềm gián điệp dựa trên web.
Tăng cường hiệu quả việc sử dụng tài nguyên internet phục vụ cho công tác vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, ban ngành.
Tiếp tục làm nền tảng để triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai.
8. Ban quản lý Nhiệm vụ: Theo Quyết định số 76/QĐ-STTTT ngày 09/4/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
9. Đơn vị trúng thầu: 
Công ty TNHH MTV HN DOTNET; địa chỉ: Số 134 đường Quyết Tiến, phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai.
10. Giá trị trúng thầu: 4.798.580.000 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng chẵn). (Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10% và các chi phí liên quan khác).
11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).
12. Địa điểm thực hiện: Tại 18 đơn vị cụ thể như sau: Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Ban Dân tộc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Ngoại vụ; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;  Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai).