CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > THUÊ DỊCH VỤ ĐƯỜNG TRUYỀN CHO HỆ THỐNG HOSTING CỦA TỈNH

THUÊ DỊCH VỤ ĐƯỜNG TRUYỀN CHO HỆ THỐNG HOSTING CỦA TỈNH

Ngày đăng bài: 26/02/2016
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

1. Tên chủ đầu tư : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

2. Nội dung thực hiện: Thuê đường truyền Leased Line 20Mbps trong nước và 01 Mbps quốc tế của các nhà cung cấp dịch vụ kết nối đến hệ thống Hosting tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

3. Tổng kinh phí: 222.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu đồng)

4. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2015

5. Thời gian thực hiện: Năm 2016