CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án bổ sung các trang thiết bị tin học

Dự án bổ sung các trang thiết bị tin học

Ngày đăng bài: 13/04/2010
Dự án : Đầu tư, bổ sung các trang thiết bị tin học tại và Sở Thông tin và Truyền  thông tỉnh Gia Lai, các phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND các huyện, thị xã , thành phố
Dự án : Đầu tư, bổ sung các trang thiết bị tin học tại và Sở Thông tin và Truyền  thông tỉnh Gia Lai, các phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND các huyện, thị xã , thành phố
Tên chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền  thông tỉnh Gia Lai.
Địa điểm lắp đặt: Tại các phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND các huyện, thị xã , thành phố và Sở Thông tin và Truyền  thông tỉnh Gia Lai.
Giá trị gói thầu: 300 000 000 đồng ( Ba trăm triệu đồng)
Nguồn vốn đầu tư : Ngân sách nhà nước.
Thời gian thực hiện dự án : Năm 2009.