CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (

Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Ngày đăng bài: 20/10/2016
1. Tên Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai.
- Chủ trương đầu tư: Công văn số 852/HĐND-VP ngày 31/3/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Thiết kế thi công và tổng dự toán của dự án: Quyết định số 145/QĐ-SKHĐT ngày 25/12/2017 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Đơn vị tư vấn lập Thiết kế thi công – Tổng dự toán: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khang Phát.
4. Mục tiêu đầu tư: Giúp tỉnh Gia Lai xây dựng năng lực quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng KT-XH tỉnh Gia Lai, một cách có hệ thống với sự trợ giúp của công nghệ GIS. Dự án không thay thế mà kế thừa những đầu tư trước đó của tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) nói chung. Đồng thời, dự án này cũng xây dựng một nền móng về công nghệ, nhân lực và chính sách giúp phát triển các ứng dụng GIS chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị nhà nước; xây dựng một công cụ kết nối và chia sẻ dữ liệu các dự án ngành dọc từ trung ương và các dự án chuyên ngành tự phát triển ở địa phương.
5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
-        Đầu tư bổ sung cơ sở hạ tầng CNTT tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai (đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)): các hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, các phần mềm thương mại (cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, bảo mật…), các thiết bị mạng, thiết bị an toàn, an ninh thông tin, bổ sung đường truyền,… để phục vụ triển khai cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
-        Đầu tư mua sắm phần mềm GIS (phần mềm nền);
-        Xây dựng cơ sở dữ liệu các ngành, lĩnh vực:
+ Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên nền GIS.
+ Cơ sở dữ liệu ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch trên nền GIS.
+ Cơ sở dữ liệu ngành Giao thông vận tải trên nền GIS.
+ Cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên nền GIS.
+ Cơ sở dữ liệu ngành Công thương trên nền GIS.
+ Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo trên nền GIS.
+ Cơ sở dữ liệu ngành Y tế trên nền GIS.
+ Cơ sở dữ liệu thành phố Pleiku trên nền GIS.
- Đào tạo, chuyển giao công nghệ.
6. Địa điểm thực hiện dự án:
 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku.
7. Tổng dự toán của dự án:
                   Tổng mức đầu tư (làm tròn số):  45.678.000.000 đồng
          (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn)
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh.
9. Thời gian thực hiện: 2017 – 2020
10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
Ban quản lý dự án: theo Quyết định số 72/QĐ-STTTT ngày 09/4/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
11. Tiến độ triển khai thực hiện dự án (các gói thầu chính):

Số TT Tên hạng mục /
Gói thầu
Giá trị
(Đồng)
Nguồn vốn Đơn vị thực hiện Giá trị
thực hiện
(Đồng)
Lũy kế
giải ngân
(Đồng)
Thời gian hoàn thành
1 Tư vấn thẩm định giá 57.000.000 Ngân sách tỉnh Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ 57.000.000 57.000.000 Tháng 10/2017
2 Tư vấn lập thiết kế thi công và dự toán 468.428.542 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khang Phát 468.428.000 468.428.000 Tháng 8/2016
3 Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công và dự toán 90.728.310 Công ty Cổ phần tích hợp công nghệ XTC Hà Nội 90.728.000 90.728.000 Tháng 11/2017
4 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu 38.736.805 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư TFC Việt Nam 38.736.000 38.736.000 Tháng 5/2018
5 Thẩm định hồ sơ mời thầu 17.607.639 Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw 17.607.000 17.607.000
6 Đánh giá hồ sơ dự thầu 35.215.277 Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 35.215.000 35.215.000 Tháng 5/2018
7 Thẩm định kết quả đấu thầu 17.607.639 17.607.000 17.607.000
8 Nâng cấp hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu giai đoan 1 9.784.977.000 Công ty Cổ phần công nghệ MXGROUP 9.775.172.000 9.775.172.000 Tháng 12/2018
9 Giám sát thi công gói thầu: Nâng cấp hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu giai đoan 1 53.536.587 Trung tâm CNTT&TT Đà Nẵng 53.536.000 53.536.000
10 Cung cấp bản quyền phần mềm, dịch vụ 7.977.200.000 Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Hoàn Cầu 7.968.000.000 7.968.000.000 Tháng 11/2018
11 Giám sát thi công gói thầu: Cung cấp bản quyền phần mềm, dịch vụ 48.010.257 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ IBTECH 48.010.000 48.010.000
12 Nâng cấp hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu giai đoan 2 9.869.011.141 Công ty Cổ phần công nghệ MXGROUP 9.851.738.000 6.756.166.000 Đang thực hiện
13 Giám sát thi công gói thầu: Nâng cấp hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu giai đoan 2 54.801.629 Trung tâm CNTT&TT Đà Nẵng 54.801.000 27.400.000
14 Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý GIS 10.154.750.214 Liên danh Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và Bản đồ và Công ty Cổ phần SPR Việt Nam 10.122.400.000 9.402.889.163
15 Giám sát thi công gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý GIS 205.865.187 Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS  205.865.000    102.932.500  
16 Chi phí quản lý dự án 709.425.490 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 709.425.000 709.425.000
  Tổng cộng 39.582.901.717     39.514.268.000 35.568.851.663