CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án "Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Gia L

Dự án "Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2017

Ngày đăng bài: 28/08/2017
Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2017.
 I. Thông tin dự án:
1. Tên dự án: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2017.
2. Tổng mức đầu tư: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn).
3. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
4. Nguồn vốn: Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017
5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017
6. Địa điểm thực hiện dự án:
- 12 đơn vị cấp tỉnh: Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông); Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Nội vụ.
- 17 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
7. Quy mô và nội dung đầu tư:
-  Khảo sát tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn (quy trình, nội dung, biểu mẫu, thời gian...) để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Dự toán.
-  Xây dựng các phần mềm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trực thuộc UBND tỉnh.
-  Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 vào cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và cổng/trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.
-  Đào tạo, chuyển giao công nghệ.
- Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 vào hệ thống “một cửa điện tử” hiện có tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh (khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến thì hệ thống tự động chuyển hồ sơ vào hệ thống một cửa điện tử).
 II. Ban quản lý dự án: Được thành lập theo Quyết định 145/QĐ-STTTT ngày 22/8/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai gồm các thành viên như sau:
1. Ông: Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng Ban quản lý Dự án;
2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
3. Ông: Nguyễn Dũng – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) làm thành viên;
4. Bà: Nguyễn Thị Như Hiền – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính làm thành viên;
5. Bà Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng làm thành viên, kế toán Dự án;
6. Bà: Nguyễn Nam Phương  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
7. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên.
8. Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính làm thành viên kiêm Thư ký Dự án.
 III. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn chuẩn bị đầu tư):
 
Số
TT
Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) Nguồn vốn Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 284.814.000 Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 Chỉ định thầu rút gọn Tháng 8/2017 Hợp đồng trọn gói 45 ngày
2 Tư vấn thẩm định giá 12.000.000 Tháng 9/2017 Hợp đồng trọn gói 05 ngày
  Cộng 296.814.000