CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Xây dựng các dịch vụ công mức độ 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Dự án: Xây dựng các dịch vụ công mức độ 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng bài: 03/02/2020
1. Tên Dự án: Xây dựng các dịch vụ công mức độ 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Cơ quan tổ chức xây dựng dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
3. Chủ đầu tư dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

4. Mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra của dự án
4.1. Mục tiêu chung:

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Nâng cao năng suất lao động của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân.
Tăng tính minh bạch trong công tác thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần trong việc thực hiện chính quyền điện tử tại tỉnh Gia Lai.
Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Đáp ứng chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ về việc đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công mức độ 4; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua môi trường mạng cũng như cải thiện chỉ số cải cách thủ tục hành chính và các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai.
4.2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể
Phát triển phần mềm định nghĩa Biểu mẫu điện tử
Phát triển các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp Sở ngành; cấp Huyện, Thị xã, thành phố và cấp Xã
Nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lên mức độ 4
Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến xây dựng với cổng dịch vụ công của tỉnh Gia Lai.
Nâng cấp các DVC trực tuyến đã đầu tư trước đây sang nền tảng biểu mẫu điện tử mới
Tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Gia Lai với Cổng dịch vụ công quốc gia
Triển khai cài đặt và đào tạo phần mềm cho các đơn vị liên quan.
Đào tạo chuyển giao công nghệ
4.3. Kết quả đầu ra của dự án:
Là phần mềm định nghĩa Biểu mẫu điện tử, các phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 4 hoàn toàn phù hợp theo các thủ tục hành chính của các đơn vị trên địa bàn tỉnh; đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống một cửa điện tử đã triển khai tại các đơn vị để phục vụ mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp.
5. Quy mô, địa điểm đầu tư; hình thức đầu tư:
5.1. Quy mô, địa điểm đầu tư:

Xây dựng phần mềm định nghĩa Biểu mẫu điện tử và nâng cấp toàn bộ các dịch vụ công đã thực hiện trước đây lên nền tảng mới
Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và nâng cấp các dịch vụ công mức độ 3 lên mức độ 4 của các đơn vị các cấp,
5.2. Địa điểm thực hiện dự án: Các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
5.3. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới, nâng cấp
6. Kinh phí :
Tổng dự toán: 5.683.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn)
7. Thời gian thực hiện: Năm 2020
8. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
10. Ban quản lý dự án: Theo Quyết định số 06/QĐ-STTTT ngày 09/01/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.