CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến nă

Dự án: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Ngày đăng bài: 09/10/2015
 Lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
1/ Tên Dự án: Lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

2/ Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; cơ quan thực hiện Dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

3/ Địa điểm thực hiện dự án:Toàn bộ địa bàn tỉnh, trong đó chú ý hơn đến các đô thị thành phố, thị trấn, các trục đường giao thông chính

4/ Kinh phí:   Tổng mức đầu tư: 545.000.000 đồng

Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn

5/ Thời gian thực hiện: Triển khai trong năm 2014-2015

6/  Nguồn vốn:Kinh phí sự nghiệp năm 2014