CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Mua xe ôtô phục vụ công tác của Sở Thông tin và Truyền thông

Dự án: Mua xe ôtô phục vụ công tác của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng bài: 10/03/2012
Mua xe ôtô phục vụ công tác của Sở Thông tin và Truyền thông.

1. Tên dự án: Mua xe ôtô phục vụ công tác của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

   3. Tổng mức đầu tư:1.028.000.000 đồng (Một tỷ không trăm hai mươi tám triệu đồng).

    4. Nguồn vốn:  Ngân sách tỉnh

    5. Thời gian thực hiện: Năm 2012