CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Đầu tư phần mềm chống virus.

Dự án: Đầu tư phần mềm chống virus.

Ngày đăng bài: 15/11/2011
Đầu tư phần mềm phòng chống virus và tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan Sở, ban ngành thuộc tỉnh Gia Lai.

1.Tên dự án: Đầu tư phần mềm phòng chống virus và tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan Sở, ban ngành thuộc tỉnh Gia Lai.

2. Tên chủ đầu tư : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

3.  Mục tiêu:

- Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước và tạo nên một môi trường thông tin an toàn cho việc triển khai, ứng dụng các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng giải pháp an toàn thông tin bảo vệ từ máy trạm,  máy chủ và cổng Internet của cơ quan, đơn vị.

- Việc đầu tư phần mềm sẽ giảm thiểu các tác động do virus máy tính gây ra, tạo nên một môi trường thông tin an toàn cho việc triển khai, ứng dụng các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị, đồng thời việc đầu tư sử dụng phần mềm chống virus có bản quyền cũng là một cách để tăng cường hiệu lực thực thi Luật Sở hữu trí tuệ.

4. Nội dung đầu tư xây dựng:

- Khảo sát, đánh giá và lựa chọn các phần mềm phòng chống virus máy tính có chất lượng cao trên thị trường đồng thời phù hợp với hiện trạng và yêu cầu thực tế tại các đơn vị.

- Đầu tư phần mềm phòng chống virus máy tính và phần mềm tường lửa tại các cơ quan sở, ban, ngành thuộc tỉnh Gia Lai.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cài đặt sử dụng cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin tại các đơn vị.

5. Thời gian triển khai dự án: Năm 2011