CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động các cơ

Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai (giai đoạn 2)

Ngày đăng bài: 23/01/2011
Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai (giai đoạn 2)”.

1/ Tên Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai (giai đoạn 2)”.

2/ Cơ quan chủ quản và thực hiện Dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

3/ Địa điểm thực hiện dự án:

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương; Sở Nội Vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; Ban Dân tộc; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông.

4/ Kinh phí:   Tổng mức đầu tư: 6.591.000.000 đồng

Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm chín mươi mốt triệu đồng chẵn

Kinh phí được cấp thực hiện: 6.300.000 đồng

Bằng chữ: Sáu tỷ ba trăm triệu đồng chẵn

5/ Thời gian thực hiện: Triển khai trong năm 2014

6/  Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.