CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Đầu tư bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm cho hệ thống Hosting của tỉnh

Dự án: Đầu tư bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm cho hệ thống Hosting của tỉnh

Ngày đăng bài: 10/03/2012
 Đầu tư bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm cho hệ thống Hosting của tỉnh

1. Tên dự án: Đầu tư bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm cho hệ thống Hosting của tỉnh

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Tổng dự toán: 492.000.000 ( Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng)

4. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được giao năm 2012 của Sở Thông tin và Truyền thông

5. Thời gian thực hiện: Năm 2012