CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất

Dự án: Xây dựng phần mềm quản lý tài sản công tỉnh Gia Lai..

Tên nhiệm vụ “Xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai”

Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2018.

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư được đăng tải dưới đây

Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS).

1. Tên Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai.
- Chủ trương đầu tư:

Đào tạo công nghệ thông tin năm 2016 .

Triển khai nhiệm vụ: Đào tạo công nghệ thông tin năm 2016

Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai (Giai đoạn 1) .

 Gói thầu: Xây dựng, nang cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (UNI-Office) của tỉnh Gia Lai.

Triển khai nhiệm vụ ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai (Giai đoạn 2) năm 2016.

 Nâng cấp phần mềm QLVBĐH để liên thông văn bản điện tử từ đơn vị chủ quản đến các đơn vị trực thuộc trong cùng hệ thống phần mềm; Cài đặt, đào tạo phần mềm đã tích hợp ứng dụng chữ ký số vào hệ thống phần mềm QLVBĐH cho các đơn vị.

Dự án: XD cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) .

Thông tin dự án theo Công văn số 852/HĐND-VP ngày 31/3/2016 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai.

Dự án: Triển khai mô hình “một cửa điện tử” dùng chung cho các Sở, ngành tỉnh Gia Lai..

Triển khai mô hình "một cửa điện tử" dùng chung cho các Sở, ngành tỉnh Gia Lai.

Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên trang/cổng thông tin điện tử các cơ quan hành c hính.

Thông tin dự án theo Quyết định số 721/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 30/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên trang/cổng thông tin điện tử các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai:

Thuê đường truyền cho hệ thống Hội nghị truyền hình của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

THUÊ DỊCH VỤ ĐƯỜNG TRUYỀN CHO HỆ THỐNG HOSTING CỦA TỈNH.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Dự án: Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai..

Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Dự án: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 .

 Lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Gia Lai năm 2015.

Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Gia Lai năm 2015

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|