CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án chuẩn bị đầu tư > Dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số.

Dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số.

Ngày đăng bài: 31/03/2021
- Tên dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số.
- Địa điểm:  tỉnh Gia Lai.
- Tổng mức đầu tư: 140.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng).
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.