CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Các dự án đang triển khai > Nhiệm vụ: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ

Nhiệm vụ: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ

Ngày đăng bài: 31/03/2021
1. Tên Nhiệm vụ: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ.
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 105 Hùng Vương, phường Hội thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
4. Đơn vị lập Đề cương và dự toán chi tiết: Tổ lập Đề cương và Dự toán chi tiết theo Quyết định số 29/QĐ-STTTT ngày 08/3/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc thành lập các Tổ thực hiện nhiệm vụ “Nâng cấp, mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ”.
5. Mục tiêu của Nhiệm vụ:
       - Sau khi thực hiện nâng cấp đầu tư hệ thống thư điện tử công vụ có thể sử dụng để gửi file có dung lượng > 20 MB mà không bị chặn hoặc gây tình trạng nghẽn hệ thống mail server, tương thích với các thiết bị di động.
       - Hệ thống được tích hợp vào các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh thuận tiện cho việc gửi nhận thư.
       - Tổ chức và người dùng thuộc cơ quan nhà nước của tỉnh được cấp dung lượng lưu trữ trên hệ thống lưu trữ đám mây đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, và được liên kết với tài khoản email của tổ chức, người dùng. Tổ chức và người dùng có thể truy cập, chia sẻ dữ liệu lưu trữ từ máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.
       - Hệ thống có thể dùng như hệ thống sao lưu dữ liệu dự phòng cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan nhà nước.
6. Nội dung chính của Đề cương và dự toán chi tiết: 
   6.1. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng: Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
   6.2. Nội dung của Đề cương và dự toán chi tiết:
       - Đầu tư Máy chủ chạy ảo hóa; 
       - Đầu tư Thiết bị lưu trữ dữ liệu NAS; 
       - Module mạng cho thiết bị tường lửa;
       - Đầu tư Phần mềm bảo mật cho hệ thống máy chủ ảo hóa; 
       - Đầu tư Phần mềm lưu trữ dữ liệu đám mây ownCloud; 
       - Đầu tư Gói Plugin tích hợp hệ thống email; 
       - Đầu tư Phần mềm ứng dụng (Application) truy cập hệ thống lưu trữ đám mây cho thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh); 
       - Đầu tư Phần mềm sao lưu (backup) dữ liệu.
   6.3. Tổng dự toán:  4.495.000.000 (Bốn tỷ, bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng)
7. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh (nguồn vốn sự nghiệp kinh tế).
8. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Năm 2021.
9. Hình thức quản lý nhiệm vụ: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý nhiệm vụ.
10. Trách nhiệm của Tổ giúp việc: 
       - Tổ chức triển khai nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo đúng đề cương và dự toán chi tiết đã được phê duyệt;
       - Tham mưu quản lý và sử dụng vốn ngân sách đúng mục đích, có hiệu quả; kiểm tra thanh toán các chi phí phải đúng quy định của pháp luật hiện hành.
11. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nội dung chi tiết tại Quyết định số 49/QĐ-STTTT ngày 29/3/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ: "Nâng cấp, mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ".
12. Tổ giúp việc nhiệm vụ: Theo Quyết định số 22/QĐ-STTTT ngày 05/02/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc thành lập các Tổ giúp việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2021.