CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Các dự án đang triển khai > Nhiệm vụ: Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021

Nhiệm vụ: Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021

Ngày đăng bài: 05/04/2021
1. Tên hoạt động ứng dụng CNTT: Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Đơn vị lập Thuyết minh và dự toán: Tổ lập Thuyết minh và Dự toán nhiệm vụ: “Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021” (theo Quyết định số 32/QĐ-STTTT ngày 10/3/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ).
4. Địa điểm thực hiện: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
5. Dự toán kinh phí: 393.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi ba triệu đồng). 
6. Nguồn vốn: Sự nghiệp đào tạo năm 2021.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2021
8. Hình thức quản lý nhiệm vụ: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý nhiệm vụ.
9. Tổ giúp việc nhiệm vụ: Theo Quyết định số 22/QĐ-STTTT ngày 05/02/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc thành lập các Tổ giúp việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2021.