CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Các dự án đang triển khai > Nhiệm vụ: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở, ngành

Nhiệm vụ: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở, ngành

Ngày đăng bài: 24/03/2021
1. Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề cương và dự toán: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở, ngành.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Địa điểm thực hiện: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Gia Lai.
4. Thời gian thực hiện: Năm 2021.
5. Tổ chức tham mưu lập đề cương và dự toán chi tiết: Tổ lập Đề cương và Dự toán chi tiết nhiệm vụ “Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở, ngành” (thành lập theo ngày 05/02/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc thành lập các Tổ thực hiện nhiệm vụ “Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở, ngành”).
6. Loại nguồn vốn: Nguồn vốn Sự nghiệp Kinh tế năm 2021.
7. Dự kiến hiệu quả đạt được: Sau khi thực hiện duy trì, hệ thống mạng tại các Sở, ban, ngành sẽ tiếp tục được bảo vệ và hoạt động hiệu quả, giúp ổn định công tác hành chính hàng ngày cho các Sở, ban ngành. Các máy chủ tại các Sở, ban, ngành cũng sẽ được sao lưu dữ liệu tại đơn vị, bảo đảm khả năng phục hồi nhanh khi các máy chủ gặp sự cố về phần cứng và phòng tránh mất mát dữ liệu, từ đó góp phần vào việc đảm bảo an toàn thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai.
8. Dự toán kinh phí: 2.151.000.000  đồng (Hai tỷ, một trăm, năm mươi mốt triệu đồng).
9. Hình thức quản lý nhiệm vụ: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý nhiệm vụ.
10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nội dung chi tiết tại Quyết định số 59/QĐ-STTTT ngày 05/4/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ: "Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở, ngành".
11. Tổ giúp việc nhiệm vụ: Theo Quyết định số 22/QĐ-STTTT ngày 05/02/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc thành lập các Tổ giúp việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2021.