CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Các dự án đang triển khai > ​NHIỆM VỤ: THUÊ CUNG ỨNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI

​NHIỆM VỤ: THUÊ CUNG ỨNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI

Ngày đăng bài: 05/04/2021
NHIỆM VỤ: THUÊ CUNG ỨNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI

1. Tên Nhiệm vụ: Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

3. Địa điểm thực hiện: Tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh.
4. Đơn vị lập Đề cương và dự toán chi tiết: Phòng Bưu chính - Viễn thông theo phân công nhiệm vụ Tổ giúp việc thành lập theo theo Quyết định số 31/QĐ-STTTT ngày 10/3/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Về việc thành lập Tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ "Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai".
5. Mục tiêu của Nhiệm vụ:
  5.1. Mục tiêu chung: Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý và thống nhất các kênh tiếp nhận khác nhau, để bảo đảm tiếp nhận, xử lý, phản hồi ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được kịp thời, trách nhiệm, hiệu quả, chuyên nghiệp, tăng cường tính minh bạch, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân; góp phần xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tiến tới Chính quyền số.
5.2. Mục tiêu cụ thể:
- Thử nghiệm việc thuê dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin (thiết bị, máy móc và nhân lực vận hành) để thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật và năng lực của các bên liên quan;
- Giúp các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp giảm tải công việc trong tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân;tăng cường sự giám sát của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; khắc phục bệnh quan liêu, trì trệ trong giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân;
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị; đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và đúng pháp luật;
- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện phản ánh, kiến nghị theo quy định.
6. Nội dung nhiệm vụ:
6.1. Lựa chọn đơn vị để thiết lập, vận hành Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai bao gồm các thành phần sau:
- Tổng đài điện thoại;
- Trang thông tin điện tử, địa chỉ email, kênh tương tác Zalo, facebook và kênh tương tác khác theo yêu cầu quản lý.
- Nhân sự vận hành hệ thống.
6.2. Hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhânthực hiện phản ánh, kiến nghị có liên quan đến các nội dung: thủ tục hành chính; vấn đề về kinh tế - xã hội, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích; khắc phục sự cố về hạ tầng kỹ thuật và các lĩnh vực khác theo quy định pháp luật và khả năng của hệ thống; đối với các nội dung không thuộc phạm vi tiếp nhận của Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai thì hướng dẫn người dân gọi đến đúng các đầu số cần liên hệ như: an ninh, trật tự (113), cứu hoả, cứu nạn, cứu hộ (114), cứu thương (115), các phản ánh về đơn, thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
6.3.Truyền thông mạnh mẽ đến tổ chức, cá nhânviệc thiết lập, vận hành Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhântra cứu, giám sát quá trình xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị.
7. Kinh phí đã cấp: 863.000.000 đồng
8. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh (nguồn vốn sự nghiệp kinh tế).
9. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Năm 2021.
10. Hình thức quản lý nhiệm vụ: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý nhiệm vụ.
11. Tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ: “Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai” (thành lập theo Quyết định số 31/QĐ-STTTT ngày 10/3/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai).