CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Các dự án đang triển khai

Nhiệm vụ: “Thuê dịch vụ giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung”.

1. Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề cương và dự toán: “Thuê dịch vụ giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung”.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Địa...

Nhiệm vụ: “Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

1. Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề cương và dự toán: “Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3...

Nhiệm vụ: Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai.

1. Tên Nhiệm vụ: Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai

Nhiệm vụ: Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021.

1. Tên hoạt động ứng dụng CNTT: Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Đơn vị lập Thuyết...

​NHIỆM VỤ: THUÊ CUNG ỨNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI.

NHIỆM VỤ: THUÊ CUNG ỨNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI

1. Tên Nhiệm vụ: Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và...

Nhiệm vụ: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ.

1. Tên Nhiệm vụ: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ.
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai –...

Dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số..

- Tên dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số.
- Địa điểm:  tỉnh Gia Lai.
- Tổng mức đầu tư: 140.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng).
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
 

Nhiệm vụ: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở, ngành.

1. Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề cương và dự toán: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở, ngành.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Địa...