CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai > Kế hoạch triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./.

Kế hoạch triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai./.

Ngày đăng bài: 01/06/2021
Ngày 16/11/2020, Sở TT&TT tỉnh Gia Lai đã  ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai.
 

         Thực hiện nội dung Thông báo số 114/TB-VP ngày 22/10/2020 về việc kết luận của đồng chí Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, đề xuất triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai; theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức thực hiện triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai).
          Để công tác chuẩn bị, triển khai vận hành thí điểm Hệ thống thông tin 1022 tỉnh Gia Lai đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra Sở TT&TT ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai. Cụ thể tại file đính kèm.