CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tiêu chuẩn ngành

Tiêu chuẩn ngành:TCN68_135:1995.

Quyết định số 1613/QĐ-KHCN ngày 26 tháng 12 năm 1995 về việc ban hành các tiêu chuẩn ngành

Tiêu chuẩn Việt Nam:TCVN 3718-1:2005.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005

Tiêu chuẩn ngành:TCN68-135:2001.

Chống sét, bảo vệ các công trình viễn thông

Tiêu chuẩn ngành:TCN 68 - 141: 1999.

Tiếp đất cho các công trình viễn thông

Tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

+ Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định áp dụng tiêu chuẩn ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
+ Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu...

Danh mục sản phẩm phải áp dụng tiêu chuẩn.

Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính Viễn thông bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn kèm theo 

Quy định về tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật-Văn bản quản lý chuyên ngành TT&TT.

Quy định về tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật-Văn bản quản lý chuyên ngành TT&TT