CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Công khai ngân sách > Năm 2021 > Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 02/QĐ-STTTT ngày 04/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc công bố công khai dự toán...