CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Công khai ngân sách > Năm 2020 > Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 đã phân b

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 đã phân bổ cho các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 223/QĐ-STTTT ngày 29/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thực hiện cải...