CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Đảng - Đoàn thể > Tăng cường tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII c

Tăng cường tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 05/06/2020
      Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 13/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020, Kế hoạch công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Hướng dẫn số 102-HD/BTGTU ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai về việc tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-STTTT tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Với mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Thông qua công tác tuyên truyền Đại hội góp phần bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh đối với Đảng. Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, công nhân, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2021) và kế hoạch 5 năm tiếp theo (2021 - 2026). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Gia Lai, tiềm năng thế mạnh và những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và của tỉnh đến với nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài nhằm củng cố niềm tự hào về truyền thống bất khuất, đoàn kết, một lòng, một dạ đi theo Đảng, Bác Hồ, chung sức, đồng lòng, chung tay xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp của các tầng lớp nhân dân. Kịp thời uốn nắn nhận thức, biểu hiện lệch lạc, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tư tưởng, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội chính trị, cục bộ địa phương, bè phái, biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.
Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền được chia làm ba đợt với các nội dung chính cần tập trung như sau:
Đợt 1: Từ nay đến kết thúc Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, tập trung tuyên tuyền:
Thành tựu của Đảng trong 90 năm qua, nhất là ý nghĩa, vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng nói chung, Đảng bộ tỉnh, đảng bộ địa phương nói riêng; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đại hội. Công tác chuẩn bị, các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Những kinh nghiệm rút ra trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy tại đại hội; thông tin diễn biến và kết quả đại hội đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020-2025.
 Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020, nhất là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X; 75 năm Thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Giới thiệu, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, thành tích của các địa phương, đơn vị trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện và phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy vị trí; lợi dụng tính dân chủ trong góp ý để gây mất đoàn kết nội bộ; thái độ thờ ơ vô cảm, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng... Chú trọng phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của các thế lưc thù đích.
Đợt 2: Thời điểm trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (tháng 10 năm 2020), tập trung tuyên truyền:
        Nội dung Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả, tinh thần đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân, ý kiến của Đại hội đảng bộ, chi bộ cấp dưới đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
        Những thành tựu nổi bật của địa phương qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, Đại hội XII của Đảng. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015 - 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện một số chương trình trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, phòng chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động...
        Tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tâm trạng, dư luận xã hội về kết quả của đại hội Đảng các cấp.
        Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Phản ánh tình cảm của các tầng lóp nhân dân trong tỉnh, những nguyện vọng, mong muốn chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các phong trào thi đua, hoạt động chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tuyên truyền kết quả, những điển hình được tuyên dương, khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai (tháng 3 năm 2019), Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X, giai đoạn 2015-2020 (dự kiến tổ chức vào quý IV năm 2020).
Trong thời gian diễn ra đại hội, tập trung tuyên truyền: Tầm quan trọng, ý nghĩa, chủ đề của Đại hội và phương châm chỉ đạo trong Đại hội; Vai trò, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Đại hội; Các hoạt động tại Đại hội; Nội dung các văn kiện trình Đại hội; Các ý kiến tham gia góp ý và quyết định của Đại hội; Quy chế hoạt động, bầu cử của Đại hội; Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thuờng vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm úy ban Kiểm tra, ủy viên ủ y ban Kiểm tra cấp ủy; Những điểm nhấn và thành công của Đại hội.
Đợt 3: Sau thời gian Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền, phản ánh:
 Các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; thông báo nhanh về kết quả Đại hội đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh. Các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
        Giới thiệu một số đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên báo, đài. Công tác chuẩn bị tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh. Tuyên truyền thông tin những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2020 nói riêng, thành tựu sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đối mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2015-2020. Những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững.
          Ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Phản ánh tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài ngước hướng về Đảng, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Về định hướng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thống nhất thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
                                                                                                                                                                Lê Quế

Các tin khác

Nữ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông: Hưởng ứng sự kiện “Áo dài Tây Sơn Thượng đạo - Xưa và Nay” (17/06/2020)

Hội nghị công chức, viên chức năm 2020 (10/06/2020)

Thăm và tặng quà cho hộ nghèo và người già neo đơn tại Xã Đăk Yă, huyện Mang Yang. (10/06/2020)

CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN VIỆC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (05/06/2020)

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 (05/06/2020)

Tăng cường tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/06/2020)

Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin Trong hoạt động Thông tin và Truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/06/2020)

Cụm thi đua số 6 – Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 (05/06/2020)

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (02/01/2020)

Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham gia vào công tác cải cách hành chính nhà nước (31/10/2019)

 |<  < 1 - 2  >  >|