CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Đảng - Đoàn thể > Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-202

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng bài: 05/06/2020
      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên.
       Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp theo những yêu cầu và nội dung như: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ…
      Xác định rõ nhiệm vụ, tầm quan trọng của Đại hội chi bộ, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã thông báo và triển khai các nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 09/8/2019 về công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp; Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 05/9/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn thể đảng viên, đồng thời giao trách nhiệm cho các đồng chí trong Ban Chấp hành chi bộ xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
       Đến nay Ban Chấp hành chi bộ đã hoàn thành hồ sơ Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn gồm: Chương trình phiên Đại hội trù bị, phiên Đại hội chính thức, kịch bản đại hội; Báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành; dự thảo Nghị quyết đại hội, Chương trình hành động; Đề án Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư; Phương án nhân sự Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
      Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nêu bật kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, theo đó đã Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự phù hợp đã giúp chính quyền nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ TT&TT trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; qua tổng kết các năm (từ 2015-2020) chính quyền cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và đột xuất trên từng lĩnh vực cụ thể. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông. Ngoài ra, Sở cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông cho đội ngũ đảng viên, quần chúng của Sở, lãnh đạo các cấp, các ngành và nhân dân thông qua các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo về QLNN lĩnh vực TT&TT, các chương trình phổ biến pháp luật qua báo chí, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.
       Ngoài việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyên môn, Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo chỉ đạo của tỉnh, Đảng ủy Khối; phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ, đảng viên, quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của đảng viên, quần chúng. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, công tác nội chính trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của nhà nước và cơ quan.
        Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII). Chi bộ Sở TT&TT đã ban hành kế hoạch cụ thể theo từng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong cấp ủy và đồng thời, chỉ đạo triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng của đơn vị gắn việc học tập đạo đức của Bác với việc thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai. Hướng dẫn các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện việc học tập bảo đảm chất lượng, đi sâu vào việc “làm theo” tấm gương đạo đức ở Bác.
      Hiện nay Chi bộ có 31 đảng viên, trong đó: 29 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị; 15 đảng viên nữ; 01 đảng viên là người dân tộc thiểu số; tuổi đời bình quân của chi bộ là 40 tuổi; chi bộ hiện có 4 tổ đảng. Trong nhiệm kỳ cho bộ đã cử 15 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, đã thực hiện kết nạp được 12 đảng viên mới, trong đó 08 đ/c là nữ; đồng thời, sau khi kết nạp Đảng, Chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Đảng ủy khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triệu tập và thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho  đảng viên dự bị. Hiện tại chi bộ có 08 cảm tình đảng, 05 đối tượng đã qua lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng.
        Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã không ngừng củng cố, tăng cường vai trò và trách nhiệm trong việc lãnh đạo chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trực tiếp lãnh đạo các công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, quy hoạch, tài chính, thi đua khen thưởng ... Từ đó, cơ quan đã hoạt động ổn định, đúng hướng và không ngừng phát triển, tạo được uy tín đối với tỉnh và Bộ. Trong nhiệm kỳ, cơ quan Sở TT&TT đã được cấp trên khen tặng nhiều danh hiệu thi đua (Cờ thi đua của UBND tỉnh (2015, 2016, 2017); Cờ thi đua của Bộ TT&TT (2016, 2018); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo giai đoạn 05 năm, 10 năm (2015, 2017, 2018). Nhiều cá nhân được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được tặng thưởng bằng khen, giấy khen và nhiều danh hiệu thi đua khác.
        Theo kế hoạch, Chi bộ Sở TT&TT sẽ tổ chức Đại hội vào tháng 4/2020. Với sự chuẩn bị toàn diện, nghiêm túc, tin rằng Đại hội Chi bộ Sở TT&TT sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                                                                                                                                              Nguyễn Thanh Thủy 
 
Các tin khác

Nữ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông: Hưởng ứng sự kiện “Áo dài Tây Sơn Thượng đạo - Xưa và Nay” (17/06/2020)

Hội nghị công chức, viên chức năm 2020 (10/06/2020)

Thăm và tặng quà cho hộ nghèo và người già neo đơn tại Xã Đăk Yă, huyện Mang Yang. (10/06/2020)

CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN VIỆC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (05/06/2020)

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 (05/06/2020)

Tăng cường tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/06/2020)

Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin Trong hoạt động Thông tin và Truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/06/2020)

Cụm thi đua số 6 – Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 (05/06/2020)

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (02/01/2020)

Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham gia vào công tác cải cách hành chính nhà nước (31/10/2019)

 |<  < 1 - 2  >  >|