CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Đảng - Đoàn thể > Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham gia vào công tác cải cách hành chính nhà

Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham gia vào công tác cải cách hành chính nhà nước

Ngày đăng bài: 31/10/2019
Những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính (CCHC), Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn xem công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính Nhà nước, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng về vai trò của tổ chức Công đoàn là vận động đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động (CCVC, NLĐ) trong cơ quan thi đua thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong việc tham gia quản lý cơ quan, cải tiến lề lối làm việc và cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác, các năm qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các tổ Công đoàn trực thuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên, CCVC, NLĐ tích cực tham gia thực hiện chương trình CCHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC ngay tại các cơ quan, đơn vị, qua đó đã góp phần thực hiện tốt công tác CCHC của đơn vị. Kết quả phê duyệt và công bố chỉ số CCHC năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đạt 88,79 điểm, xếp loại Tốt, xấp hạng Nhất theo công bố tạo Quyết định 342/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đạt 88,79 điểm, xếp loại Tốt, xấp hạng Nhất. Đây là năm thứ 3 liên tục (2016-2018), Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị dẫn đầu các sở, ngành của tỉnh về xếp hạng chỉ số CCHC trên cơ sở tổng điểm của 7 lĩnh vực, gồm: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Để duy trì và nâng cao chỉ số CCHC của đơn vị, hàng năm, BCH CĐCS phối hợp với Thủ trưởng đơn vị (trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS Sở TT&TT tỉnh Gia Lai, Khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 với Thủ trưởng cơ quan được ký vào ngày 29/01/2018) xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể để thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh trong công tác CCHC cũng như triển khai tại đơn vị mình. Bên cạnh đó, thường xuyên đôn đốc đoàn viên, CCVC, NLĐ thực hiện nhiệm vụ được giao và tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tháng; gắn việc thực hiện chỉ tiêu CCHC với công tác thi đua - khen thưởng để đánh giá, xếp loại cuối năm.
Có được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành của Cấp ủy, Lãnh đạo Sở và sự đóng góp của Công đoàn cơ sở trong triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đội ngũ đoàn viên, CCVC, NLĐ - lực lượng chủ chốt trong thực hiện công tác CCHC, là những người tích cực, gương mẫu đi đầu trong công tác CCHC; phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc thông qua việc phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với công tác CCHC trong quá trình thực thi công vụ.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Sở vẫn còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả hoạt động chưa cao... Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, BCH CĐCS Sở TT&TT đề nghị các tổ công đoàn cần tiếp tục triển khai một số nội dung sau:
1. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CCVC, NLĐ về tầm quan trọng và mục đích, ý nghĩa của công tác CCHC, tích cực tham gia cải cách thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; gắn CCHC với việc phát động thực hiện các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập". BCH Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, công tác chính trị, tư tưởng, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đội ngũ đoàn viên, CCVC, NLĐ khi triển khai, thực hiện các Nghị quyết 18, 19 tại các cơ quan; kịp thời tham mưu các biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật để Nghị quyết 18, 19 sớm đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực.
3. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tạo điều kiện để đoàn viên, CCVC, NLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức các lớp tập huấn cho đoàn viên về công tác CCHC...
4. Mỗi Tổ công đoàn tiếp tục tham gia xây dựng và vận động đoàn viên, CCVC, NLĐ của tổ mình thực hiện kế hoạch công tác CCHC của cơ quan, tập trung vào các nội dung: Cải cách thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
5. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; đánh giá xếp loại đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động. Có những hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

                                                                                                                                                          Phương Thúy
 
Các tin khác

Nữ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông: Hưởng ứng sự kiện “Áo dài Tây Sơn Thượng đạo - Xưa và Nay” (17/06/2020)

Hội nghị công chức, viên chức năm 2020 (10/06/2020)

Thăm và tặng quà cho hộ nghèo và người già neo đơn tại Xã Đăk Yă, huyện Mang Yang. (10/06/2020)

CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN VIỆC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (05/06/2020)

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 (05/06/2020)

Tăng cường tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/06/2020)

Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin Trong hoạt động Thông tin và Truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/06/2020)

Cụm thi đua số 6 – Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 (05/06/2020)

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (02/01/2020)

Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham gia vào công tác cải cách hành chính nhà nước (31/10/2019)

 |<  < 1 - 2  >  >|