CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Công nghệ thông tin > Gia Lai ban hành Kế hoạch cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Gia Lai ban hành Kế hoạch cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Ngày đăng bài: 17/06/2020
      Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 2575/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (cho phép công dân, tổ chức nộp hồ sơ thủ tục hành chính, nhận kết quả và thanh toán trực tuyến) của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai đến năm 2021 với mục đích:
      Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai; nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ tổ chức, công dân trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính; góp phần cải cách hành chính, giảm chi phí, đồng thời minh bạch hóa các hoạt động cơ quan nhà nước, nhất là các hoạt động có liên quan đến tổ chức, công dân.
       Cung cấp thông tin, dịch vụ công theo phương thức hiện đại, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao tiếp với các cơ quan hành chính nhà nước; tiết kiệm chi phí, thời gian, đồng thời giúp tổ chức, công dân có thể nắm bắt tình hình, tiến độ giải quyết hồ sơ, hạn chế phát sinh tiêu cực; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.
          Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đưa ra các yêu cầu cho cung cấp dịch vụ công mức độ 4 gồm:
          -Triển khai thực hiện việc xử lý các thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tổ chức, cá nhân phải được cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, chính xác và đồng bộ.
          - Việc tra cứu tình trạng hồ sơ thực hiện qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.gialai.gov.vn, phát huy hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
          - Việc tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã là một trong những nội dung, tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp hạng về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và công tác cải cách hành chính hàng năm của tỉnh.
          - Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phải được tích hợp vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
          - Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được triển khai phải đảm bảo không trùng lặp với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do cơ quan Trung ương đã triển khai theo ngành dọc.
          Theo Kế hoạch số 2575/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019, tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 2.044 thủ tục hành chính. Trong đó, đã cung cấp 329 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 141 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến năm 2021 của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai như sau:
          Tổ chức xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai, đảm bảo tỷ lệ số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp đến năm 2021 tối thiểu đạt 30% so với tổng số thủ tục hành chính của tỉnh, cụ thể:
          - Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến năm 2021 phải cung cấp:
          + Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xây dựng cho các sở, ban, ngành: năm 2020 có 45 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xây dựng mới, 67 dịch vụ công trực tuyến nâng cấp từ mức độ 3 lên mức độ 4; năm 2021 có 155 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được xây dựng mới, 94 dịch vụ công trực tuyến nâng cấp từ mức độ 3 lên mức độ 4.
          Chi tiết: Ban Quản lý khu kinh tế: 22 dịch vụ; Sở Công thương: 40 dịch vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo: 09 dịch vụ; Sở Giao thông vận tải: 10 dịch vụ; Sở Khoa học và Công nghệ: 13 dịch vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 31 dịch vụ; Sở Nội vụ: 24 dịch vụ; Sở Tài chính: 19 dịch vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường: 03 dịch vụ; Sở Tư pháp: 32 dịch vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 39 dịch vụ; Sở Xây dựng: 26 dịch vụ; Sở Y tế: 17 dịch vụ; Sở Thông tin và Truyền thông: 08 dịch vụ; Sở Lao động và Thương binh và Xã hội: 41 dịch vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 08 dịch vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 19 dịch vụ.
          + Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện: năm 2020 có 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xây dựng mới, 28 dịch vụ công trực tuyến nâng cấp từ mức độ 3 lên mức độ 4; năm 2021 có 41 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được xây dựng mới.
          Chi tiết: Lĩnh vực tư pháp: 09 dịch vụ; Lĩnh vực bảo trợ xã hội: 02 dịch vụ; Lĩnh vực người có công: 01 dịch vụ; Lĩnh vực công thương: 09 dịch vụ; Lĩnh vực Thi đua khen thưởng: 08 dịch vụ; Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh: 13 dịch vụ; Lĩnh vực văn hóa: 08 dịch vụ; Lĩnh vực Y tế: 03 dịch vụ; Lĩnh vực Môi trường: 02 dịch vụ; Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo: 07 dịch vụ; Lĩnh vực Tôn giáo: 07 dịch vụ; Lĩnh vực Lâm nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn: 06 dịch vụ; Hợp tác xã: 15 dịch vụ; Lĩnh vực đất đai: 01 dịch vụ.
          Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp xã: năm 2020 có 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xây dựng mới; năm 2021 có 36 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được xây dựng mới.
          Chi tiết: Lĩnh vực Hành chính – Tư pháp: 11 dịch vụ; Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường: 04 dịch vụ; Lĩnh vực Xây dựng: 01 dịch vụ; Lĩnh vực Tôn giáo, Thi đua khen thưởng: 07 dịch vụ; Lĩnh vực Chính sách người có công, bảo trợ xã hội: 12 dịch vụ; Lĩnh vực Giáo dục: 08 dịch vụ; Lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú: 07 dịch vụ; Lĩnh vực Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 03 dịch vụ.
          Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phải xây dựng đến năm 2021 là: 505 dịch vụ công trực tuyến, trong đó các sở, ban, ngành: 361 dịch vụ công trực tuyến; cấp huyện: 90 dịch vụ công trực tuyến; cấp xã: 54 dịch vụ công trực tuyến.
          Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp đến năm 2021 là 646 dịch vụ công trực tuyến gồm 505 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xây dựng mới, 141 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hiện có.
          Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 so với tổng số thủ tục hành chính đến năm 2021 đạt 32,99%.
          Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 không những tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước. Công dân khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm thời gian gửi/ nhận hồ sơ, giảm thời gian đi lại. Tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình là hoàn toàn có thể (Cung cấp thông tin hồ sơ đang nằm ở phòng, ban, nào? Đang được ai thụ lý? Hồ sơ bị tắc ở khâu nào? ...). Hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, do đó có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công....
          Đây sẽ là một trong những công cụ góp phần vào việc nâng cao cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Gia Lai trong thời gian đến./.
Phan Đình Hiếu