CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Công nghệ thông tin
Default news teaser image
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH GIA LAI
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông thời gian vừa qua UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hiện đại hóa nền hành chính trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Gia Lai gồm các hệ thống thông tin tiêu biểu như sau:

Default news teaser image
Vấn đề an toàn an ninh thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước
Trước bối cảnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – nền công nghiệp chủ yếu dựa trên sự kết nối các hệ thống mạng và khả năng điều khiển các đối tượng vật lý với ba nền tảng công nghệ cốt lõi là trí tuệ nhân tạo (AI), Internet kết nối vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data). Vấn đề bảo mật thông tin đang được đặt lên hàng đầu, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của các cuộc tấn công mạng đòi hỏi mỗi tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước phải tự chủ động nâng cao hiểu biết để phòng tránh và bảo vệ hệ thống mạng của mình.


Default news teaser image
Tỉnh Gia lai triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước năm 2019
Ngày 19/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Võ Ngọc Thành đã ký Quyết định số 599/QĐ-UBND “ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019”; với các mục tiêu:


Default news teaser image
Tiếp tục tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai
Ngày 23/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg “Về việc tăng cường chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp”, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt các cơ quan, đơn vị, địa phương: triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp (gọi tắt là chữ ký số chuyên dùng Chính phủ) theo đúng quy định;

Default news teaser image
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: “Chỉ có một con đường là ký số thay vì ký giấy văn bản”
Nhận định việc đưa vào vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia mới là kết quả bước đầu,  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, trong thời gian tới nhất định chỉ có một con đường ký số thay vì ký giấy văn bản.

Default news teaser image
Cảnh báo mã độc GandCrab 5.2
Sáng ngày 15/3/2019, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đã đưa ra cảnh báo số 81/VNCERT-ĐPƯC về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab.

Default news teaser image
Về việc góp ý Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh”
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các đơn vị tiếp tục tham gia ý kiến dự thảo của Đề án để Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Pleiku trình cấp có thẩm quyền xem xét. Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 06/12/2018. Dự thảo Đề án tải tại đây.

Default news teaser image
Đẩy mạnh công tác triển khai, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai triển khai Dự án: “Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai theo Quyết định 846/QĐ-TTg năm 2017”, theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai xây dựng các phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Default news teaser image
Đào tạo “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản” cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2018
Việt Nam là một trong những nước đang đẩy mạnh việc phát triển cách mạng công nghệ 4.0. Chính phủ Việt Nam cũng đã quan tâm xây dựng cơ chế và chính sách phát triển công nghiệp thông minh 4.0. Chú trọng về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó cần tập trung phát triển một số lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm về công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông có vai trò then chốt trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; ưu tiên, chú trọng phát triển nhân lực công nghệ thông tin. Để thực hiện thành công Chính phủ điện tử bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thì việc nâng cao trình độ, bảo đảm nguồn nhân lực công nghệ thông tin tin đạt chuẩn là một trong những điều kiện cốt lõi.


Default news teaser image
TÌM GIẢI PHÁP ĐỂ “XÂY DỰNG THÀNH PHỐ PLEIKU THEO HƯỚNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH”
Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển Đô thị thông minh được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Trung ương quan tâm chỉ đạo; đến nay, cả nước đã có hơn 20 tỉnh, thành phố đang xây dựng các đề án phát triển đô thị thông minh; một số địa phương đã phê duyệt đề án tổng thể như: Quảng Ninh, Bình Dương, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh...

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >|