CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Kết quả thông tin, tuyên truyền Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 và Đề án “Phát triển 15.000 hợ

Kết quả thông tin, tuyên truyền Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 và Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 24/05/2021
    Chương trình mỗi xã một sản phẩm là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, đây là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch và các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.
    Xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) là một trong những nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các sở ngành liên quan, cơ quan thông tấn báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tuyên truyền thực hiện Chương trình OCOP, kết hợp với Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”.
    Ngay từ khi triển khai, Sở TT&TT đã chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan báo chí địa phương xây dựng nhiệm vụ cho cả giai đoạn, đồng thời hàng năm xây dựng nhiệm vụ cụ thể đối với kế hoạch tuyên truyền Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sở TT&TT đã xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền cụ thể cho từng năm, đồng thời triển khai ký kết hợp đồng với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh- Truyền hình Gia Lai trong việc sản xuất và phát sóng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai hàng năm trên các chuyên trang báo in, chuyên mục truyền hình xuất bản và phát sóng hàng ngày; Ngoài ra, Sở đã thực hiện tốt việc hướng dẫn các cơ quan báo chí, trang/cổng thông tin điện tử về nội dung tuyên truyền Chương trình OCOP; lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn triển khai hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến mô hình hợp tác xã; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến các chính sách, dịch vụ hỗ trợ cho các hợp tác xã… tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong các văn bản hướng dẫn tuyên truyền định kỳ. Qua đó, tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, vị trí, bản chất và giá trị của hợp tác xã kiểu mới trong bối cảnh hội nhập, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để báo cáo kết quả, định hướng tuyên truyền trong các buổi giao ban báo chí định kỳ; tổ chức biên tập, in ấn, phát hành 1.155 cuốn tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
    Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Sở TT&TT, các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hình thức để tuyên truyền Chương trình OCOP. Từ năm 2018 đến nay, Báo Gia Lai đã triển khai thực hiện được hơn 500 tin, bài tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá cho Chương trình OCOP và các sản phẩm OCOP trong các chuyên đề, chuyên trang của các số báo xuất bản hàng ngày. Riêng đối với Chương trình OCOP, năm 2020, Báo đã thực hiện được 30 tin, bài tuyên truyền Chương trình OCOP; giới thiệu, quảng bá cho các sản phẩm của Chương trình OCOP trên Chuyên mục “Chuyện nhà nông” của Báo (báo giấy và báo điện tử).
    Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai đã thực hiện được gần 100 tin, bài, phóng sự có nội dung liên quan, duy trì đều đặn trong các chuyên mục: Mỗi xã một sản phẩm, Nông thôn mới, Nhịp sống nông thôn, Khuyến nông, Tín dụng chính sách xã hội, ưu tiên thông tin liên quan đến Đề án trong các chương trình thời sự, chuyên mục trên 02 làn sóng: phát thanh và truyền hình hàng ngày (Riêng Chương trình OCOP, trong năm 2020, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai đã sản xuất và lồng ghép phát sóng được 09 tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu rộng rãi Chương trình OCOP và các sản phẩm của Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Gia Lai trên sóng truyền hình của Đài tỉnh vào Chuyên mục “Nhịp sống nông thôn” với thời lượng phát sóng 05 phút). Các tin bài, phóng sự, chuyên mục, chuyên trang, hỏi đáp... về phong trào hợp tác xã kiểu mới, kinh tế tập thể, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP, tháo gỡ những vướng mắc cho Chương trình, nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, kết nối tiêu thụ cho sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai... đều có chất lượng tốt, nội dung phong phú, thiết thực, hấp dẫn, phù hợp với các tầng lớp nhân dân ở địa phương, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
 
   23.png
    Các cơ quan báo chí thường trú như: Báo Nông thôn ngày nay, Nông nghiệp Việt Nam... là những cơ quan truyền thông đưa nhiều thông tin liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nội dung thông tin phản ánh những kết quả đạt được, vướng mắc, khó khăn và giải pháp đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Chương trình OCOP tại địa phương.
    Cơ sở Truyền thanh – Truyền hình (trực thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao) cấp huyện đã thực hiện việc tiếp sóng đầy đủ các chương trình tuyên truyền về công tác tác nông nghiệp, nông dân, nông thôn của các Đài Trung ương và Đài tỉnh. Đồng thời, có các tin, bài viết có liên quan về đề tài này để cộng tác với Đài tỉnh. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan đến kinh tế tập thể (nòng cốt là hợp tác xã); các mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến, những gương người tốt, tiêu biểu trong phong trào hợp tác xã; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh.
    Trang thông tin điện tử tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá cho Chương trình OCOP do Sở TT&TT xây dựng, tổ chức bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện đã và đang vận hành và hoạt động hiệu quả.
    Trong thời gian tới, Sở TT&TT tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Chương trình OCOP tại địa phương; Đồng thời, phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá cho Chương trình OCOP trên Báo, Đài, tạo điều kiện để người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận đầy đủ các nguồn thông tin chính thống./.
Hải Chi
Các tin khác

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tiếp nhận vào công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2023 (09/08/2023)

THÔNG BÁO Nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng công chức cấp xã vào làm công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023 (09/08/2023)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế xét tuyển công chức cấp xã vào làm công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2023 (27/07/2023)

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận công chức vào vị trí quản lý Kế hoạch – Tài chính của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (17/05/2023)

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo số lượng người làm việc được giao năm 2022 (29/03/2023)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo số lượng người làm việc được giao năm 2022 (27/03/2023)

THÔNG BÁO Kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2022 (21/03/2023)

THÔNG BÁO SÓ BÁO DANH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ PHỎNG VẤN(VÒNG 2)KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TT&TT NĂM 2022 (08/03/2023)

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2), Kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2022 (23/02/2023)

THÔNG BÁO Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm... (23/02/2023)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|