CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Thông tin - Báo chí - Xuất bản > Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết 05 năm công tác tuyên truyền Phong trào toàn dân tha

Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết 05 năm công tác tuyên truyền Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng bài: 10/06/2020
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt trong Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình mục tiêu đã đề ra; ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn tỉnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 
Hải Chi

Bên cạnh việc tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của trung ương, địa phương về hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đến cán bộ công chức, người lao động thuộc Sở, Sở TT&TT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt trong Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình mục tiêu đã đề ra; ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn tỉnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.
Công tác phối hợp cũng được Sở thực hiện tốt trên mọi mặt. Ngoài việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban báo chí và định hướng dư luận xã hội định kỳ lồng ghép nội dung tuyên truyền liên quan đến việc thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Trong năm 2018, 2019, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai treo 05 băng rôn khẩu hiệu hai mặt, 08 pa nô bướm tại các trục đường chính, trục đường liên huyện với các nội dung xoay quanh vấn đề về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng ngừa, tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Sở đã phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thành công triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” vào năm 2016.  Trong 05 ngày diễn ra triển lãm, đã đón được hơn 2.490 lượt khách tham quan triển lãm, (trong đó có 1.861 khách theo đoàn, hơn 300 lượt khách khai mạc và hơn 329 lượt khách tham quan tự do) với 77 đoàn khách tham quan. Qua đó, đã cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, nhất là công tác đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến hình ảnh của tỉnh, của quốc gia, Sở đã tổ chức thành công 04 lớp tập huấn về công tác quản lý nhà nước về công tác thông tin đối ngoại với 1.543 lượt cán bộ, công chức tham gia. Đối tượng tham gia lớp tập huấn chủ yếu là lãnh đạo các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ chủ chốt cấp xã...Ngoài ra, Sở đã phối hợp với 03 huyện vùng biên giới xây dựng 04 cụm pa nô tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại 04 xã biên giới.
Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Sở TT&TT, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan, đơn vị đã được quan tâm chỉ đạo với nội dung, hình thức phong phú và bám sát tình hình thực tế, tạo khí thế trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay từ cơ sở. Cấp ủy, lãnh đạo Sở đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào này tại đơn vị gắn với công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.
Công tác tuyên truyền đã được triển khai kịp thời, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có tác động tích cực đến nhận thức của các cấp chính quyền, các tầng lớp nhân dân; góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử dân tộc; bồi dưỡng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao nhận thức, hiểu biết trong các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; đồng thời phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo ra sự đồng thuận và thống nhất cao, cùng hành động thực hiện công tác quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại tại địa phương. Các cơ quan báo chí, địa phương, trung ương, ngành, tỉnh thành khác thường trú trên địa bàn đã làm tốt chức năng tuyên truyền, kịp thời chuyển tải đến người dân thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và các văn bản liên quan nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người.
Trong thời gian tới, Sở tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở của địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và địa phương trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống chống giặc ngoại xâm; giáo dục đường lối, quan điểm, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, biểu dương kịp thời những cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác quân sự – quốc phòng địa phương và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phê phán những nhận thức, hành vi tiêu cực sai trái trong xã hội... góp phần bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.
Các tin khác

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai (17/06/2020)

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh- truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. (15/06/2020)

Tăng cường truyền thông chống kỳ thị một số nhóm người trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai (15/06/2020)

Sở Thông tin và Truyền thông: Tổng kết 05 năm công tác tuyên truyền Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. (10/06/2020)

Triển khai thiết lập Cụm Thông tin cơ sở tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. (10/06/2020)

Gia Lai: Tổ chức Cuộc thi báo chí tuyên truyền về Cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm 2020. (10/06/2020)

Hội nghị Giao ban Báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020 (05/02/2020)

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra (01/02/2020)

Mong muốn báo chí đồng hành với Chính phủ trong phục vụ người dân, doanh nghiệp (04/01/2020)

Sở Thông tin và Truyền thông: Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Công tác dân tộc theo Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về Công tác dân tộc (02/01/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|