CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa hiện đại huyện

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa hiện đại huyện

Ngày đăng bài: 14/04/2014
THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ công chức, viên chức
và thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa hiện đại huyện

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:
1. Ông Châu Thanh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, làm Trưởng Bộ phận:
- Theo dõi, tổng hợp, tình hình tiếp nhận, thụ lý và tham mưu giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Một cửa hiện đại báo cáo lãnh đạo UBND huyện.
- Là đầu mối phối hợp với Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, cơ quan liên quan kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc xảy ra trong quá trình thụ lý và giải quyết hồ sơ.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành quy chế, nội quy của công chức, viên chức Bộ phận Một cửa hiện đại. Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức và những sai sót trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc đối với tổ chức, công dân.
2. Ông Nguyễn Trọng Tín - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện:
- Thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Văn hóa.
- Trực tiếp dân, tiếp nhận các kiến nghị, phản ảnh của tổ chức, công dân liên quan đến các quy định về thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa hiện đại.
- Giúp Trưởng bộ phận đôn đốc, tổng hợp, cập nhật tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ và các vấn đề phát sinh khác.
- Trực tiếp theo dõi, quản lý thời gian làm việc hàng ngày của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa hiện đại; quản lý công tác công nghệ thông tin; theo dõi việc cấp phát biểu mẫu, thu, nộp ngân sách và các nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận phân công.
3. Bà Trương Thị Phương Thảo - Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện tiếp nhận và tham mưu giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Môi trường và các nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận phân công.
4. Ông Trịnh Duy Thái - Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Thực hiện tiếp nhận và tham mưu giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Chính sách người có công với cách mạng, Bảo trợ xã hội và các nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận phân công.
5. Ông Nguyễn Đăng Khoa - Chuyên viên phòng Tư pháp: Thực hiện tiếp nhận và tham mưu giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp (Chứng thực - Hộ tịch) và các nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận phân công.
6. Ông Phan Tấn Nhã - Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng: Thực hiện tiếp nhận và tham mưu giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng nhà ở, công trình và các nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận phân công.
7. Bà Trịnh Thị Thu Hương - Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch: Thực hiện tiếp nhận và tham mưu giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Đăng ký kinh doanh và các nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận phân công.
8. Bà Lưu Huệ Linh - Chuyên viên Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất: Thực hiện tiếp nhận và tham mưu giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Đất đai và các nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận phân công.
9. Ông Lê Văn Chúng - Chuyên viên Chi cục thuế huyện: Hướng dẫn, tiếp nhận (trả kết quả) và tham mưu giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực giải quyết thủ tục về nghĩa vụ tài chính đối với các hồ sơ liên quan đến đất đai và nhà ở và các nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận phân công.
10. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Công chức Kho bạc Nhà nước Đak Pơ: Thực hiện nhiệm vụ thu các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định và các nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ phận phân công.
II. THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ:
Bộ phận Một cửa hiện đại tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, công dân trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần và buổi sáng thứ 7 (trừ các ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo qui định) cụ thể từng lĩnh vực như sau:
1. Lĩnh vực Đất đai:
Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy.
2. Lĩnh vực Môi trường:
- Tiếp nhận hồ sơ vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Năm.
- Trả kết quả hồ sơ: từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy.
3. Lĩnh vực Tư pháp:
- Tiếp nhận hồ sơ: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
- Trả kết quả hồ sơ: từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy.
4. Lĩnh vực xây dựng nhà ở - công trình:
- Tiếp nhận hồ sơ vào các buổi sáng: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu.
- Trả kết quả hồ sơ: từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy.
5. Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh:
- Tiếp nhận hồ sơ vào các buổi chiều: Thứ Ba, Thứ Năm.
- Trả kết quả hồ sơ: từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy
 
6. Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng và Bảo trợ xã hội:
- Tiếp nhận hồ sơ vào các buổi chiều: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu.
- Trả kết quả hồ sơ: từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy.
7. Lĩnh vực Văn hóa:
- Tiếp nhận hồ sơ: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
- Trả kết quả hồ sơ: từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy.
8. Lĩnh vực giải quyết thủ tục về nghĩa vụ tài chính đối với các hồ sơ liên quan đến đất đai và nhà ở:
Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ vào buổi sáng: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
9. Lĩnh vực thu các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định:
Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
* Lưu ý thời gian tiếp nhận và trả kết quả trong ngày như sau:
- Buổi sáng: từ 07 giờ 30’ đến 10 giờ 30’.
- Buổi chiều: từ 13 giờ 30’ đến 16 giờ 30’.
Thời gian còn lại trong ngày được bố trí để sắp xếp, bàn giao hồ sơ giữa các bộ phận và chuyển hồ sơ đến các phòng, ban, cơ quan liên quan để giải quyết.
Số điện thoại Bộ phận Một cửa hiện đại: 059. 3738287 – 059.3738275 hoặc số điện thoại của đồng chí Châu Thanh Tuấn - Trưởng Bộ phận Một cửa hiện đại: 0985800747.
Thực hiện bắt đầu từ ngày 10/3/2014, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, ban ngành, địa phương; các tổ chức, cá nhân trên địa huyện biết, liên hệ giao dịch.