CHUYÊN MỤC
Ông: Nguyễn Dũng.

- Họ và tên: Ông Nguyễn Dũng
- Chức vụ: Giám đốc TTCNTT&TT
- Điện thoại: 0931 63 68 69
- Email: dungn.stttt@gialai.gov.vn