CHUYÊN MỤC
Bà: Mang Thị Phương Dung.

- Họ và tên: Bà Mang Thị Phương Dung
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Tổng hợp
- Điện thoại di động: 0935 183 332
- Email: dungmtp.stttt@gialai.gov.vn