CHUYÊN MỤCÔng: Đặng Quang Khanh.

- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại cố định: 0269.3500678
- Điện thoại di động: 0904422662
- Email:  khanhdq.stttt@gialai.gov.vn