CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Công nghệ thông tin và điện tử
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
796/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai, phiên bản 2.0 31/12/2021
797/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 31/12/2020
798/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai năm 2021 31/12/2020
1181/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 31/12/2019
112/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định số 112/QĐ-STTTT ngày 30/8/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa điện tử" của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 30/08/2016
648/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đên 2025 29/03/2019
575/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ số 169/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh GL 26/10/2020
351/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Gia Lai 22/04/2021
1094/UBND-NC UBND tỉnh Gia Lai Công văn Công văn số 1094/UBND-NC ngày 21/5/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên môi trường điện tử 21/05/2020
26/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030" 20/01/2020