CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản địa phương > Công nghệ thông tin và điện tử
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
954/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai năm 2022 31/12/2021
351/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Gia Lai 22/04/2021
797/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 31/12/2020
796/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai, phiên bản 2.0 31/12/2021
2415/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 03/12/2020 Chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 03/12/2020
575/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QĐ số 169/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh GL 26/10/2020
26/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai 02/11/2020
25/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan thuộc hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 15/10/2020
1683/UBND-KGVX UBND tỉnh Gia Lai Công văn Công văn số 1683/UBND-KGVX ngày 17/8/2020 Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 17/08/2020
1094/UBND-NC UBND tỉnh Gia Lai Công văn Công văn số 1094/UBND-NC ngày 21/5/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên môi trường điện tử 21/05/2020