CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông báo số 26/TB-UBND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai

Thông báo số 26/TB-UBND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngày đăng bài: 19/04/2022
Thông báo tại đây