CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ: “Thuê Dịch vụ sao lưu dữ liệu cho các hệ thống dùng chung trên địa bàn tỉnh"

Nhiệm vụ: “Thuê Dịch vụ sao lưu dữ liệu cho các hệ thống dùng chung trên địa bàn tỉnh"

Ngày đăng bài: 26/10/2021
1. Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề cương và dự toán: “Thuê Dịch vụ sao lưu dữ liệu cho các hệ thống dùng chung trên địa bàn tỉnh”.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai (tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông), các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện.
4. Thời gian thực hiện: Năm 2021.
5. Tổ chức tham mưu lập đề cương và dự toán chi tiết: Tổ lập Thuyết minh và Dự toán chi tiết theo Quyết định số 45/QĐ-STTTT ngày 25/3/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc thành lập các Tổ thực hiện nhiệm vụ “Thuê dịch vụ sao lưu dữ liệu cho các hệ thống dùng chung trên địa bàn tỉnh”.
6. Loại nguồn vốn: Nguồn vốn Sự nghiệp Kinh tế năm 2021.
7. Dự kiến hiệu quả đạt được:
- Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đảm bảo đảm an toàn dữ liệu.
- Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống dùng chung của tỉnh, hạn chế nguy cơ mất an toàn thông tin có thể xảy ra.
- Xây dựng phương án đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục, an toàn, bảo mật thông tin cho toàn bộ các hệ thống công nghệ thông tin đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu điện tử của tỉnh.
- Tiến hành sao lưu, dự phòng dữ liệu cho toàn bộ hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc phòng chống thảm họa, khả năng phục hồi dữ liệu khi có sự cố mất dữ liệu hoặc tấn công phá hoại dữ liệu.
- Hỗ trợ công tác quản trị hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh trong điều kiện nhân sự chưa bố trí và đáp ứng được nhu cầu triển khai nhân rộng.
- Sau khi triển khai, dữ liệu của các hệ thống máy chủ, hệ thống ứng dụng dùng chung đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh cũng như tại các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã sẽ được Back Up lên hệ thống lưu trữ Cloud trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ, qua đó đảm bảo an toàn và bảo mật cho dữ liệu, nâng cao tính sẵn sàng khi có sự cố xảy ra; đảm bảo triển khai Chính quyền điện tử 24/7.
8. Dự toán kinh phí: 2.792.000.000 (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu đồng).
9. Hình thức quản lý nhiệm vụ: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý nhiệm vụ.
10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nội dung chi tiết tại Quyết định số 100/QĐ-STTTT ngày 18/5/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhiệm vụ: “Thuê Dịch vụ sao lưu dữ liệu cho các hệ thống dùng chung trên địa bàn tỉnh”.
11. Tổ giúp việc nhiệm vụ: Theo Quyết định số 45/QĐ-STTTT ngày 25/3/2021 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc thành lập các Tổ thực hiện nhiệm vụ “Thuê Dịch vụ sao lưu dữ liệu cho các hệ thống dùng chung trên địa bàn tỉnh”