CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Thông báo Mời thầu > Dự án: Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Dự án: Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng bài: 14/01/2016
Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

1/ Tên Dự án :Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2/ Cơ quan chủ quản và thực hiện Dự án:Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

3/ Địa điểm thực hiện dự án: Các Sở, ban ngành trực thuộc tỉnh Gia Lai.

4/ Loại dự án:Đầu tư xây dựng mới.

5/ Kinh phí đầu tư:

Tổng mức đầu tư: 6.177.070.000 đồng

 (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng).

6/ Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

7/ Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 

Thông tin Ban quản lý dự án theo Quyết định số 112/QĐ-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 13/10/2015 về việc kiện toàn Ban Quản lý Dự án Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai:

1/ Ông Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở  làm Trưởng Ban;

2/Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên;

3/Nguyễn Thanh Thủy -  Chánh Văn phòng, thành viên;

4/ Ông Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, thành viên;

5/Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng Sở làm kế toán Quản lý dự án;

6/Mang Thị Phương Dung – Kế toán Trung tâm CNTT&TT làm kế toán Quản lý dự án.

7/ Nguyễn Thị Như Hiền – Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên kiêm Thư ký dự án;

8/ Ông Trần Trung Khánh – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên;

9/Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên;