CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Thông báo Mời thầu > Dự án: XD cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Dự án: XD cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Ngày đăng bài: 05/05/2016
Thông tin dự án theo Công văn số 852/HĐND-VP ngày 31/3/2016 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai.

1. Mục tiêu đầu tư:

 Giúp tỉnh Gia Lai xây dựng năng lực quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng kinh tế - xã hội (KTXH) tỉnh Gia Lai, một các có hệ thống với sự trợ giúp của công nghệ GIS. Dự án không thay thế mà kế thừa những đầu tư trước đó của tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực GIS nói riêng và CNTT nói chung. Đồng thời, dự án này cũng xây dựng một nền móng về công nghệ, nhân lực và chính sách giúp phát triển các ứng dụng GIS chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị nhà nước; xây dựng một công cụ kết nối và chia sẻ dữ liệu các dự án ngành dọc từ trung ương và các dự án chuyên ngành tự phát triển ở địa phương.

2. Tổng mức đầu tư: 45.678.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn).

3. Nguồn vốn đầu tư, gồm:                  

                   - Ngân sách trung ương (chương trình mục tiêu công nghệ thông tin): 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng).

                   - Ngân sách tỉnh: 18.678.000.000 đồng (Mười tám tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu đồng).

                 4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2020

                 5. Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Gia Lai

                    Ban Quản lý dự án theo Quyết định số 38/QĐ-STTTT ngày 26/4/2016 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

  1. Ông Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở  làm Trưởng Ban quản lý dự án;
  2.  Bà Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
  3. Ông Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
  4. Nguyễn Thị Như Hiền – Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên kiêm Thư ký Ban Quản lý dự án;
  5. Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng làm thành viên, kế toán dự án;
  6. Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;