CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > VỀ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 8 VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 TRONG XÂY DỰNG NÔNG T

VỀ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 8 VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày đăng bài: 04/11/2019
Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) được phân công thực hiện Tiêu chí số 8 trong bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Đồng thời, theo phân công của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 thì Sở TT&TT được phân công phụ trách địa bàn huyện Đăk Đoa trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở TT&TT đã hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông có trách nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông do doanh nghiệp cung cấp và công bố theo quy định pháp luật; hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung và chuẩn bị các hồ sơ minh chứng có liên quan đến Tiêu chí số 8 theo đúng quy định.
Theo đó, giai đoạn 2011-2015, căn cứ Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 22/3/2012 của Bộ TT&TT “về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành TT&TT về xây dựng nông thôn mới” (Quyết định 463/QĐ-BTTTT); Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc "ban hành Hướng dẫn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 - 2020", Sở TT&TT đã ban hành Công văn số 353/STTTT-BCVT ngày 02/8/2011 hướng dẫn xây dựng điểm phục vụ bưu chính viễn thông, internet; Hướng dẫn số 352/HD-STTTT ngày 20/7/2012 “hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới - Tiêu chí số 8 về Bưu điện” theo Quyết định 463/QĐ-BTTTT.
Đối với giai đoạn 2016-2020, căn cứ các hướng dẫn của trung ương, của tỉnh; Sở TT&TT đã ban hành Kế hoạch 1166/KH-STTTT ngày 29/12/2016 về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020”; Hướng dẫn số 359/HD-STTTT ngày 05/5/2017 về thực hiện Tiêu chí số 8 về TT&TT trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; Công văn số 971/STTTT-KHTC ngày 07/11/2017 về việc hướng dẫn phương pháp đánh giá, hồ sơ minh chứng xét công nhận xã đạt Tiêu chí số 8 về TT&TT trong bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, ....
Về trách nhiệm được phân công phụ trách địa bàn huyện Đăk Đoa trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch để kiểm tra, hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Đăk Đoa trong việc thực hiện tiêu chí số 8 về TT&TT; tổ chức phối hợp để nắm bắt những khó khăn của xã trong việc thực hiện các tiêu chí khác để từ đó trao đổi với các đơn vị hướng dẫn cụ thể cho xã.
Đến nay, huyện Đăk Đoa có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, theo kế hoạch năm 2019, huyện Đăk Đoa đăng ký 02 xã đạt nông thôn mới: Đak Rong và Hải Yang. Các xã này đã đảm bảo tiêu chí số 8 về TT&TT.
Kết quả thực hiện Tiêu chí số 8 của toàn tỉnh qua các giai đoạn:
Giai đoạn 2010-2015:  Đến năm 2015, có 183/184 xã đạt Tiêu chí số 8, chiếm tỷ lệ  99,46%, trong đó có 184 xã đạt Tiêu chí 8.1 – Xã có điểm phục vụ bưu chính (100% ); có 183 xã đạt Tiêu chí 8.2 – Xã có dịch vụ viễn thông, Internet (99,46% ), còn 01 xã không đạt (0,54%) là xã  Konpne của huyện Kbang chưa có sóng 3G, đang sử dụng sóng 2G; có 17/17 đơn vị cấp huyện đạt 75% số xã đạt tiêu chí số 8 về Bưu điện.
Giai đoạn 2016-2019: Đến thời điểm hiện tại, số xã đạt tiêu chí số 8: 150 xã, chiếm tỷ lệ: 81,52 %; số xã chưa đạt tiêu chí số 8: 34 xã, chiếm tỷ lệ:18,48 %.  Dự kiến, cuối năm 2020, có 180 xã đạt Tiêu chí số 8 (đạt 97,83%), tăng 30 xã và vượt 20% so với kế hoạch (so với Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020).
             Ngoài ra, Sở TT&TT phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án phát triển ngành nghề nông thôn (OCOP), thực hiện các nội dung tuyên truyền trên Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai; tổ chức xây dựng Website tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá cho Chương trình OCOP (đến nay đã chuyển giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận hành, sử dụng). Đồng thời phát động tổ chức Cuộc thi viết nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá cho các sản phẩm của OCOP trên các báo Bộ, ngành trung ương (có phóng viên và văn phòng thường trú tại Gia Lai).
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có một số tồn tại hạn chế như cơ sở vật chất của một số Đài xã đã cũ, xuống cấp và không còn đáp ứng nhu cầu thu – phát các chương trình phát thanh; Hệ thống loa của  đài truyền thanh xã để ngoài trời nên dễ hư hỏng do ảnh hưởng  thời tiết; Đội ngũ cán bộ làm công tác tại các đài truyền thanh cơ sở còn yếu và thiếu (hầu hết là kiêm nhiệm). Theo quy định tại Điều 8 – Thông tư 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ TT&TT Hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 (Thông tư 05/2017/TT-BTTTT), các địa phương bố trí kinh phí thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông”. Tuy nhiên, tỉnh Gia Lai là tỉnh nghèo nên kinh phí thưc hiện các nội dung về cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở hiện đang còn rất thiếu.
Trên cơ sở kết quả đạt được các nội dung thuộc Tiêu chí số 8 về TT&TT giai đoạn 2010-2020, đảm bảo thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn giàu có, nông thôn văn minh; Sở TT&TT tiếp tục hướng dẫn, đồng hành với các địa phương trong thực hiện Tiêu chí số 8 – TT&TT, đảm bảo đến hết năm 2020, định hướng đến năm 2025, đạt được các mục tiêu:
              - Tiêu chí 8.1 – Xã có điểm phục vụ bưu chính: 184 xã đạt (100%).
                  - Tiêu chí 8.2 – Xã có dịch vụ viễn thông, Internet: 184 xã đạt, đạt tỷ lệ 100%.
              - Tiêu chí 8.3 – Xã có đài và hệ thống loa đến các thôn: Có 180 xã đạt (97,83%);
                   - Tiêu chí 8.4 – Xã có ứng dụng công nghệ thông tin: 184 xã đạt (100%).
Đến năm 2025: 100% xã đạt Tiêu chí số 8.
Để đạt được các mục tiêu nêu trên, giải pháp thực hiện là:  Các xã đã đạt Tiêu chí số 8 về TT&TT tiếp tục thực hiện theo đúng nội dung các văn bản Sở TT&TT đã ban hành về việc Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 8 về TT&TT trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, đặc biệt là Tiêu chí 8.4 vì để nâng cao xếp hạng chỉ tiêu “Tính minh bạch” trong chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh thì việc duy trì các trang thông tin điện tử thành phần của xã trên trang thông tin điện tử của thành phố rất cần thiết để cung cấp các thông tin của địa phương đặc biệt là các thông tin liên quan đến người dân và doanh nghiệp như: thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch...Các địa phương bố trí kinh phí thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” theo quy định tại Điều 8 – Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT và Nghị quyết số 84/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai, trong đó có quy định mức hỗ trợ cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở; bố trí kinh phí cho công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống của Đài Truyền thanh không dây đặt biệt là hệ thống cột Ăng ten, loa ngoài trời nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, chất lượng và không ảnh hưởng đến các tiêu chí khác có liên quan trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

                                                                                                                                                                   Xuân Hà
 
Các tin khác

Ngành Thông tin và Truyền thông đồng hành cùng Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2020 (14/06/2021)

Kết quả triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai (10/06/2021)

Tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin... (08/06/2021)

Kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020 (06/06/2021)

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2021 (02/06/2021)

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 (31/05/2021)

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 (30/05/2021)

Thông báo V/v thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào công chức không qua thi tuyển năm 2021 (25/05/2021)

THÔNG BÁO Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng từ viên chức vào làm công chức (25/05/2021)

Gia Lai kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử (25/05/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|