CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngày đăng bài: 18/10/2019
      Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là một ngành kinh tế kỹ thuật, dịch vụ có tốc độ phát triển cao, có tính xã hội rộng và đa dạng, phức tạp. Đặc biệt là từ sau khi thực hiện Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 (nay là Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) và Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT (nay là Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT) thuộc UBND cấp huyện) thì việc quản lý lĩnh vực thông tin và truyền thông là nhiệm vụ hết sức nặng nề.
       Từ đó, việc tăng cường quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông (TT&TT) đang trở thành một yêu cầu bức thiết, nhất là trong thời kỳ đất nước ta hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện công cuộc cải cách nền hành hành chính quốc gia.
       Theo Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016  thì nhiệm vụ tham mưu giúp UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý Nhà nước về TT&TT tại địa phương thuộc Phòng VHTT.
      Tuy nhiên, theo Báo cáo số 134/BB-HĐND ngày 26/4/2019 của Hội động nhân dân tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát “Công tác QLNN về TT&TT trên địa bàn tỉnh”, HĐND tỉnh đánh giá những tồn tại, hạn chế ở các địa phương về quản lý lĩnh vực TT&TT, trong đó có nội dung: Phòng VHTT quản lý hoạt động của các DN Viễn thông ở địa phương còn hạn chế; chưa nắm được việc xây lắp các trạm BTS, hệ thống cáp quang,… Các đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm chưa đạt hiệu quả, thiếu nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ; Việc duy trì hoạt động điểm BĐVHX gặp khó khăn, chỉ đạt về số lượng, không đáp ứng chất lượng;Việc ứng dụng CNTT, sử dụng DVCTT còn hạn chế, … Kỹ năng ứng dụng CNTT, hiểu biết pháp luật, kỹ năng vận hành, sử dụng các hệ thống thông tin của một bộ phận công chức và người dân còn hạn chế; Còn chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ QLNN về TT&TT; lĩnh vực TT&TT còn do Văn phòng HĐND– UBND cấp huyện quản lý, nhất là việc điều hành hệ thống CSHT, hệ thống chính quyền điện tử, quản lý thông tin, …
         Đoàn giám sát HDND tỉnh cũng đã chỉ ra nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, đó là: Nhân lực rất hạn chế (khoảng từ 03 đến 04 người), chưa đảm bảo nhân lực theo quy định, trong khi nhiệm vụ được giao khá nhiều; Một số Lãnh đạo phòng VHTT cấp huyện chưa chủ động tham mưu công tác QLNN về TT&TT cho UBND cấp huyện, chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; Không cập nhật kịp thời các văn bản liên quan dẫn đến hoạt động yếu, hiệu quả không cao. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác QLNN về TT&TT, thể hiện: Chưa quan tâm bố trí nhân lực quản lý lĩnh vực TT&TT;Chưa quan tâm đầu tư kinh phí phát triển lĩnh vực TT&TT, …
       Quản lý Nhà nước về TT&TT là việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định QLNN chuyên ngành về TT&TT; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án phát triển; phát triển nguồn nhân lực và có các biện  pháp, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện đồng thời thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân; thẩm định về mặt chuyên môn đối với các dự án, đề án, chương trình đầu tư chuyên ngành; thanh tra, kiểm tra và xử lý những sai phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực TT&TT.
        Với nhiệm vụ nhiều như vậy nhưng việc bố trí nhân lực cho công tác quản lý này hiện nay rất ít, nhiều địa phương không có cán bộ chuyên trách hoặc có nhưng thiếu về nghiệp vụ, dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý ngành.
        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐND tỉnh, ngày 18, 19/7/2019, Sở TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về TT&TT cho đối tượng là Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND và Lãnh đạo Phòng VHTT các huyên, thị xã, thành phố với mong muốn tiếp tục hỗ trợ các địa phương từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; đồng thời giúp các đơn vị địa phương nắm rõ hơn về nhiệm vụ này; trong đó từng phòng chuyên môn của Sở đã trao đổi, hướng dẫn cụ thể một số nội dung mà các địa phương cần quan tâm thực hiện.
        Đối với lĩnh vực Thông tin – Báo chí – Xuất bản thì tập trung chú ý một số vấn đề trong phát ngôn, trả lời trả lời báo chí; Cách thức theo dõi thông tin báo chí viết về địa phương; Các biện pháp xử lý đối với thông tin báo chi viết về địa phương;-  Hướng dẫn một số nội dung về quản lý xuất bản- in ấn- phát hành liên quan đến cấp huyện; Hướng dẫn một số nhiệm vụ thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở mà UBND cấp huyện phải tổ chức triển khai.

     Đối với lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông - Tần số vô tuyến điện thì kiểm tra, giám sát việc sử dụng, khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng; Điểm Bưu điện Văn hóa xã; Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Triển khai dịch vụ tiếp nhận, chuyển trả TTHC qua bưu chính công ích; tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính; Phối hợp với Công an địa phương triển khai công tác đảm bảo an ninh trong việc gửi nhận, bưu phẩm của khách hàng; Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính trên địa bàn,…); Công tác đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông, đảm bảo an toàn và ninh thông tin; công tác quản lý nhà nước về thuê bao đi động về Internet; Cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Giám sát hoạt động của các điểm wifi công cộng không thu cước…). Kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tại địa phương thực hiện thủ tục thẩm định, đề nghị cấp phép đối với thiết bị phát sóng vô tuyến điện (truyền hình, truyền thanh) đang sử dụng; Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân (chủ yếu nhà hàng, khách sạn) có sử dụng thiết bị bộ đàm để liên lạc thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép theo quy định).
thach.png

Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại Hội nghị
 

       Đối với công tác quản lý, ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, cần chú ý các nội dung về lập kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn và hàng năm; Quản lý các hệ thống công nghệ thông tin tại địa phương; Về thực hiện các chỉ số do Trung ương xếp hạng, đánh giá tỉnh Gia Lai có liên quan tới công nghệ thông tin; Công khai, minh bạch thông tin trên môi trường mạng, các dịch vụ công trực tuyến; Tăng cường sử dụng văn bản điện tử ;  Một số nội dung chính trong bộ tiêu chí xếp hạng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính do UBND tỉnh đã ban hành và giải pháp nâng cao các chỉ số ở địa phương; Về đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ (thẩm định, phê duyệt cấp độ ATTT đối với các hệ thống thông tin,...); Nêu một số nguy cơ mất an toàn thông tin và một số vấn đề còn tồn tại; Hướng dẫn số giải pháp an toàn thông tin có thể triển khai tại địa phương; Cách thức ứng cứu sự cố an toàn thông tin,...
Về Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực TT&TT, ngoài việc giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật về thanh kiểm tra chuyên ngành TT&TT, cán bộ chuyên môn của Sở đã hướng dẫn nội dung kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm chủ yếu về  internet, trò chơi điện tử, thuê bao di động trả trước; Về lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm, photocopy; Về công nghệ thông tin, thông tin điện tử; Về bưu chính, chuyển phát; Về báo chí, truyền thanh – truyền hình; Về tần số vô tuyến điện; Chế độ thông tin báo cáo, chấp hành yêu cầu kiểm tra; Hệ thống biểu mẫu áp dụng trong hoạt động kiểm tra; Một số lưu ý, chú ý trong hoạt động thanh tra, kiểm tra./.

                                                                                                                                                 Huỳnh Ngọc Thạch
 
Các tin khác

Ngành Thông tin và Truyền thông đồng hành cùng Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2020 (14/06/2021)

Kết quả triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai (10/06/2021)

Tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin... (08/06/2021)

Kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020 (06/06/2021)

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2021 (02/06/2021)

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 (31/05/2021)

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 (30/05/2021)

Thông báo V/v thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào công chức không qua thi tuyển năm 2021 (25/05/2021)

THÔNG BÁO Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng từ viên chức vào làm công chức (25/05/2021)

Gia Lai kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử (25/05/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|