CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Đơn vị tiêu biểu 3 năm liên tục dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ s

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Đơn vị tiêu biểu 3 năm liên tục dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số Cải cách hành chính

Ngày đăng bài: 01/11/2019

Chỉ số cải cách hành chính (gọi tắt là chỉ số PAR Index) là công cụ quan trọng đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của từng bộ, ngành, địa phương, đơn vị. Nội dung của Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) được xác định trên 8 lĩnh vực, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Hiện đại hóa nền hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Khi chỉ số PAR Index bắt đầu được tổ chức thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông luôn tìm ra những giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao điểm số và xếp hạng của chính mình so với năm trước nên là đã trở thành đơn vị tiêu biểu dẫn đầu chỉ số CCHC 3 năm liên tục khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai.


3-namm.png
Lãnh đạo tỉnh cắt băng Khai trương Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai

Ngày 24/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt và công bố chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành, địa phương năm 2018. Sở thông tin và Truyền thông (TT&TT) đứng vị trí thứ nhất; đây là năm thứ ba năm liên tiếp Sở TT&TT dẫn đầu trong bảng đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai; điều đó đã cho thấy sự quyết tâm của đơn vị trong thực hiện CCHC nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác,với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ tốt nhất các nhu cầu của tổ chức, công dân  nhằm đảm bảo xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại. Để đạt được thành quả đó, Lãnh đạo Chi bộ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC; công chức, viên chức Sở luôn nhận thức đầy đủ ý thực, trách nhiệm trong thực hiện công tác CCHC xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ tốt nhất các nhu cầu của tổ chức, công dân nhằm đảm bảo xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại đảm bảo mọi công vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lĩnh vực TT&TTđược thực thi đầy đủ, có hiệu lực và hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.
3-namm-m.png

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Xác định thực hiện công tác CCHC là khâu đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, ngay từ những tháng đầu năm, Sở TT&TT đã đặt nhiệm vụ CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, tập thể lãnh đạo sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng các kế hoạch thuộc lĩnh vực CCHC và tổ chức quán triệt để thực hiện tốt như các kế hoạch: Kế hoạch về Cải cách hành chính; Kế hoạch Kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính; Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin; Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Kế hoạch về thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Kế hoạch về công tác pháp chế và công tác văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch tự kiểm tra đánh giá công tác CCHC; Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài long của tổ chức, cá nhân…trong nội dung các kế hoạch nêu trên đã phân công nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra của từng công chức, đơn vị, phòng trực thuộc để làm cơ sở đánh giá kết quả công việc hằng tháng, quý, năm.
Trên cơ sơ các nội dung tổng thể của công tác CCHC nhà nước, Sở đã tập chung chỉ đạo và triển khai thực hiện đầy đủ: Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế được thực hiện có hiệu quả; từ năm 2016 đến nay sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chuyên ngành; đề nghị bải bỏ 04 văn bản theo đúng quy định. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm chỉ đạo theo quy định hiện hành trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo sở chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; thực hiện nghiêm đề án vị trí việc làm của Sở và Trung tâm Công nghệ TT&TT đã được UBND tỉnh phê duyệt và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan.
        Để tạo điểm nhấn trong thực hiện các nội dung công tác CCHC, từ năm 2016 đến nay Lãnh đạo Sở đã chọn một số nội dung làm khâu đột phá. Cụ thể, Sở TT&TT chú trọng đến công tác Hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính để xây dựng thành đơn vị tiêu biểu của tỉnh để các đơn vị trong và ngoài tỉnh đến trao đổi, học tập và đây cũng là nhiệm vụ của lĩnh vực ngành được tỉnh giao phó. Nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC được sở tăng cường thực hiện; nhất là việc chú trọng đến ứng dụng các phần mềm dung chung của tỉnh; phát huy hiệu quả tối đa việc sử dụng văn phòng điện tử; một cửa điện tử; hộp thư điện tử cộng vụ; trang thông tin điện tử…tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích năm sau cao hơn năm trước, nếu năm 2017 là 60%, 2018 tăng lên 70%; Sở phấn đấu năm 2019 sẽ đạt trên 80% TTHC sử dụng dịch vụ trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC được Sở tiến hành thống nhất với quan điểm tại mọi thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện thuộc thẩm quyền; trong đó công tác rà soát, thống kê, kiểm soát các TTHC được chú trọng; theo đó đã lập thủ tục trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; kết quả qua rà soát đã kiến nghị cấp có thẩm quyền bải bỏ 04 TTHC; đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với 03TTHC. Bộ TTHC của Sở được công khai 100%, phí, lệ phí, quy trình xử lý công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở tại địa chỉ http://stttt.gialai.gov.vn và Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai (tại địa chỉ:http://dvc.gialai.gov.vn; http://motcua.gialai.gov.vn); hiện tại việc tiếp nhận, trả kết quả và thực hiện các thủ tục hành chính của Sở đã xây dựng thành quy trình trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008.Đáng chú ý trong tháng 8/2019 thời gian thực hiện 37 TTHC của Sở đã được rút ngắn từ 30 đến 50% thời gian so với luật định và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 37 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT. Để nhìn nhận tổng thể hoạt động của Sở thông qua việc nhận xét, góp ý của các tổ chức, công dân thụ hưởng những dịch vụ công do Sở cung cấp, qua đó xác định được những cơ hội để cải tiến hệ thống quản lý chất lượng được tốt hơn; từ năm 2016 đến nay Sở đã triển khai đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC gắn với việc duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008; Sở đã tổ chức khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các dịch vụ hành chính công do sở cung cấp; theo đó đã phát ra 150 phiếu, thu hồi 150 phiếu; kết quả 100% phiếu khảo sát đánh giá: nơi đón tiếp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đáp ứng yêu cầu; thái độ, chất lượng hướng dẫn tốt; thời gian giải quyết TTHC trước hạn.
3-nam.png

Tổ chức đánh giá nội bộ việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động hành chính của Sở một trong những nội dung quan trọng để Hiện đại hóa nền hành chính.

Quyết tâm giữ vững vị trí đứng đầu
Việc dẫn đầu về chỉ số CCHC của Sở TT&TT trong 3 năm liên tục là sự ghi nhận của tỉnh đối với những nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Sở TT&TT xác định mục tiêu duy trì vị trí dẫn đầu chỉ số CCHC vẫn là nhiệm vụ trọng tâm; nên ngay sau khi có kết quả đánh giá, xếp hạng của năm 2018, tập thể lãnh đạo Sở TT&TT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng các kế hoạch thuộc lĩnh vực cải cách hành chính, đặc biệt là đưa ra các giải pháp để tiếp tục duy trì những mặt mạnh là những chỉ số thành phần có điểm số cao và cải thiện những mặt còn hạn chế. Trong đó đặc biệt chú trong việc quy trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong thực hiện các nội dung công tác cải cách hành chính vì nếu người đứng đầu quyết liệt, sát sao, chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên thì công tác cải cách hành chính sẽ đi vào nề nếp và là một trong những biện pháp tích cực để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong những năm tới.

                                                                                                                                                               Thái Hòa
Các tin khác

Ngành Thông tin và Truyền thông đồng hành cùng Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2020 (14/06/2021)

Kết quả triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai (10/06/2021)

Tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin... (08/06/2021)

Kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020 (06/06/2021)

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2021 (02/06/2021)

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 (31/05/2021)

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 (30/05/2021)

Thông báo V/v thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào công chức không qua thi tuyển năm 2021 (25/05/2021)

THÔNG BÁO Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng từ viên chức vào làm công chức (25/05/2021)

Gia Lai kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử (25/05/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|