CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

Ngày đăng bài: 08/10/2019
Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại đơn vị.
Thực tế gần 90 năm qua, nhờ  làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng ta đã không ngừng lớn mạnh. Từ chỗ chỉ có hơn 5.000 đảng viên trước khi giành chính quyền, Đảng ta đã phát triển lên hàng triệu đảng viên, với hàng vạn cơ sở đảng, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 
Từ khi thành lập Đảng đến nay, nhất là những năm gần đây, thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, số lượng đảng viên kết nạp mới tăng nhanh, trình độ học vấn của đảng viên mới kết nạp ngày càng cao. Đồng thời, đã quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng khắc phục cơ bản tình trạng ở cơ sở không có đảng viên và tổ chức đảng. Chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh xem phát triển Đảng là công việc quan trọng,  thường xuyên của công  tác xây dựng Đảng. Người khẳng định Đảng “cũng ở trong xã hội”, Đảng là một cơ thể  sống, tồn tại và phát  triển theo quy luật  khách quan, có hấp  thụ, có đào thải, “Nếu Đảng  ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề  bạt đồng chí mới thì đâu có như  ngày nay”. Người vạch rõ tính tất  yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát  triển đảng là “để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang... Đảng phải phát triển tổ  chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”, phát triển Đảng là “coi trọng chất  lượng”. Người luôn nhắc nhở: “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt nhưng phải có cái chất của người đảng viên”. Đảng mạnh không phải chỉ do số lượng đảng viên quyết định. Số  lượng đảng viên chỉ trở thành sức mạnh một khi nó đạt những yêu cầu về chất lượng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những tiêu chuẩn cơ bản đối với người đảng viên làm căn cứ để thu  nạp những quần chúng tốt vào Đảng. Khi vận dụng tiêu chuẩn đảng viên để xem xét kết nạp, Người căn dặn các tổ chức Đảng  phải đặc biệt quan tâm đến sự giác  ngộ, lòng trung thành, thái độ trách nhiệm với Đảng, với nhân dân của người xin vào Đảng. 
Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở nhiều nơi; còn vi phạm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình thức. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các tổ chức đảng. Còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng; một số có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Những khuyết điểm, yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua Chi bộ Sở TT&TT luôn chú trọng, quan tâm tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, để góp phần trẻ hóa, tạo nguồn cán bộ kế cận cho chi bộ là vấn đề hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Hàng năm Ban chấp hành chi bộ đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, phân công cấp ủy viên phụ trách, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để quần chúng rèn luyện, thử thách. Thông qua việc đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng của chi bộ để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng, tổ chức tuyên truyền giáo dục về Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có chất lượng.
Ban Chấp hành Chi bộ Sở luôn chỉ đạo các Tổ đảng căn cứ Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác phát triển Đảng thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” và các quy định, quy trình, thủ tục đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công tâm. Trong đó, công tác thẩm tra, xác minh lý lịch luôn được làm chặt chẽ đầy đủ; người viết lý lịch được hướng dẫn cụ thể rõ ràng, giúp cho quá trình đi thẩm tra, xét kết nạp nhanh. Do vậy, trong những năm qua công tác thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục đề nghị cấp trên xem xét kết nạp được làm đúng quy trình đảm bảo chất lượng, hồ sơ kết nạp đảng gửi Đảng uỷ cấp trên xem xét chuẩn y kết nạp đều đạt kết quả tốt. Sau khi có Quyết định chuẩn y, Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới theo đúng quy định và thể hiện tính nghiêm túc, giúp cho đảng viên mới có được cảm nhận sâu sắc, thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.
Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ đã cử 17 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp được 11 đảng viên mới, trong đó 08 đ/c là nữ; đồng thời, sau khi kết nạp Đảng, Chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Đảng ủy khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triệu tập và thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 09 đảng viên dự bị.
Với kế hoạch và phương pháp làm như trên, đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, hàng năm các đồng chí đều được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt Điều lệ Đảng.
Nhằm nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngày 21/01/2019 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 218-KH/TU ngày 03/5/2019; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 09/7/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.     
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn Cấp ủy chi bộ đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW; Kế hoạch số 218-KH/TU; Kế hoạch số 16-KH/ĐUK cho cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đảng viên. Đồng thời rà soát công tác kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức, thực hiện nghiêm quy định thẩm tra, xác minh về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay và lấy nhận xét của đoàn thể chính trị- xã hội nơi công tác, chi ủy chi bộ nơi cư trú đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng; Tiến hành rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thấp, qua đó sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên.
Trong thời gian tới Cấp ủy chi bộ sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị 28 của Ban Bí thư phù hợp với tình hình mới hiện nay.
Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng là công việc quan trọng nhằm giúp Đảng làm trong sạch đội ngũ, tạo khối thống nhất, đoàn kết trong nội bộ Đảng, từ đó, lãnh đạo đất nước phát triển./.
                                                                                                                                                   Thanh Thủy
                           
 
Các tin khác

Ngành Thông tin và Truyền thông đồng hành cùng Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2020 (14/06/2021)

Kết quả triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về hoạt động in trên địa bàn tỉnh Gia Lai (10/06/2021)

Tỉnh Gia Lai: Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin... (08/06/2021)

Kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020 (06/06/2021)

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2021 (02/06/2021)

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 (31/05/2021)

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 (30/05/2021)

Thông báo V/v thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào công chức không qua thi tuyển năm 2021 (25/05/2021)

THÔNG BÁO Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận, tuyển dụng từ viên chức vào làm công chức (25/05/2021)

Gia Lai kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử (25/05/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|