CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW NGÀY 01/7/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) TRÊN ĐỊA BÀ

KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW NGÀY 01/7/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Ngày đăng bài: 09/10/2019
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh ứng dung, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết số 36-NQ/TW), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã có nhiều chỉ đạo thực hiện; trong đó đã chủ trọng đến công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/07/2014 của Bộ Chính trị; nêu rõ về vị trí, vai trò của CNTT trong tiến trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của từng ngành, từng lĩnh vực đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức.
Đồng thời đã thể chế hóa, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, trong đó có một số văn bản tiền đề như: Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 20/7/2015 về Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2015-2020 và từng năm trong hoạt động của cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai; UBND tỉnh đã tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của tỉnh Gia Lai do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban (Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 31/3/2016; Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 11/10/2018, đến nay là Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 về kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban). Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định quan trọng như: Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 "về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 30/11/2016); trên cơ sở đó, hằng năm UBND tỉnh đều xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Để đạt được các mục tiêu đặt ra theo nội dung của Nghị quyết số 36/NQ-TW, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ và Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 24/6/2015, UBND tỉnh ban hành 25 quyết định (trong đó có 04 văn bản quy phạm pháp luật) trong lĩnh vực CNTT giai đoạn 2014-2019hàng năm đều ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành khác để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hoàn thiện, bổ sung và hướng dẫn thực hiện các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hệ thống chỉ tiêu đánh giá như ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai để quy định thống nhất việc sử dụng, trao đổi văn bản điện tử liên thông trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013; Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 01/7/2016; Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 05/10/2018).
Từ việc tăng cường nhận thức, hoàn thiện thể chế và tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về ứng dụng và phát triển CNTT, kết quả đạt được qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW thể hiện trên các nội dung:
Xây dựng hạ tầng thông tin hiện đại, đồng bộ đáp ứng cho các chương trình ứng dụng, phát triển CNTT
 Hầu hết các cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính cấp sở, huyện đều được trang bị máy tính để điều hành, tác nghiệp trong công việc chuyên môn. Tính chung, tỷ lệ máy tính/CBCC đạt trên 95%. Tất cả các đơn vị đều đã xây dựng mạng nội bộ (LAN) và các máy tính tại các phòng/ ban chuyên môn thuộc các đơn vị đều được kết nối Internet (trừ các máy tính được sử dụng để lưu hoặc soạn các văn bản theo chế độ mật). Hệ thống mạng diện rộng của tỉnh (WAN) được triển khai trên mạng Truyền số liệu chuyên dùng, đã được triển khai để kết nối các hệ thống thông tin dùng chung giữa các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh (kết nối từ Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh tới các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các phòng, ban cấp huyện, tới UBND cấp xã), đồng thời kết nối Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Hiện nay hệ thống WAN đã đi vào hoạt động ổn định, được sử dụng để trao đổi liên thông văn bản điện tử giữa các đơn vị, địa phương, không gửi văn bản giấy theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và phục vụ truy cập các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như: Hội nghị truyền hình, thư điện tử công vụ, một cửa điện tử...
Ứng dụng CNTT trong công tác hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến:
       Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai đồng bộ trong cả tỉnh, được kết nối, liên thông văn bản 4 cấp “Trung ương - tỉnh - huyện - xã” từ năm 2016, đã được kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018, đến nay đã thực hiện gửi, nhận hơn 1,6 triệu văn bản điện tử. Hệ thống đã được tích hợp ứng dụng chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ để ký văn bản điện tử (đã triển khai tới cấp xã).
       Hệ thống một cửa điện tử liên thông đã được triển khai tới 200/222 xã, phường, thị trấn, UBND tỉnh đã chỉ đạo trước tháng 9/2019 phải triển khai cho 100% cấp xã, phần mềm cũng được triển khai đồng bộ trong cả tỉnh; đồng thời kết nối với Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.gialai.gov.vn để thực hiện việc gửi, nhận hồ sơ trực tuyến cho công dân, doanh nghiệp; đến nay, cả tỉnh đã triển khai 329 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 127 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (trên tổng số 1.492 thủ tục hành chính của tỉnh, chiếm tỷ lệ 30,5%) theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành phải thực hiện. Các dịch vụ công trực tuyến đã được chuẩn hóa để thực hiện trên các thiết bị di động thông minh (máy tính bảng, điện thoại…), và tích hợp với mạng xã hội Zalo. Hiện nay tỷ lệ hồ sơ được xử lý mức độ 3 đạt 77,3%; mức độ 4 đạt 55,72% (so với hồ sơ phát sinh trên thủ tục hành chính có cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 tương ứng).
chi-hue-1.png

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành TT&TT năm 2019
     Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã được đầu tư từ năm 2011 để họp trực tuyến từ tỉnh xuống huyện. Thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nâng cấp hệ thống này trong năm 2019 để triển khai tới cấp xã.
Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh được xây dựng đưa vào hoạt động năm 2009, hiện có hơn 50 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị nhà nước khác trên địa bàn tỉnh đã đăng ký sử dụng; hơn 9.000 cán bộ, công chức, viên chức đã được tạo lập và cấp hộp thư điện tử. Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử cho công việc đạt tỷ lệ khoảng hơn 70%. Hiện nay nhiều loại tài liệu như: dự thảo văn bản, tài liệu phục vụ cuộc họp,  hội nghị, các giấy mời họp...đã được các cơ quan, đơn vị gửi qua hệ thống thư điện tử công vụ. 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai (http://gialai.gov.vn) được nâng cấp, hiện nay UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông quản lý về kỹ thuật, Văn phòng UBND tỉnh quản lý về nội dung, cung cấp các thông tin cần thiết, kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, được đánh giá cao về mức độ cung cấp và duy trì hoạt động. Hiện đã có 100% UBND cấp huyện, 20 đơn vị cấp sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh có Trang thông tin điện tử cung cấp tương đối đầy đủ thông tin theo quy định của Trung ương.
     Ngoài ra, đã triển khai một số ứng dụng khác như: phần mềm quản lý giao việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; phần mềm đánh giá sự hài lòng của công dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan, cán bộ nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính; kết nối với mạng xã hội Zalo để cung cấp thông tin cho công dân, doanh nghiệp, phục vụ tra cứu việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính; hệ thống mạng WAN được xây dựng trên mạng Truyền số liệu chuyên dùng để tăng cường an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp đã được đầu tư:  
Tỉnh đã triển khai vận hành, khai thác Phần mềm thông tin kế hoạch hóa phục vụ chỉ đạo điều hành trên địa bàn toàn tỉnh. Hệ thống cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cục quản lý đăng ký doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cập nhật và lưu trữ trên cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.Việc xây dựng cơ sở dữ liệu các ngành, lĩnh vực dựa trên hệ thống thông tin địa lý GIS, nâng cấp trung tâm CNTT và xây dựng CSDL Tài nguyên và môi trường đang được triển khai, dự kiến năm 2020 sẽ hoàn thành.
Ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực rộng rãi, thiết thực, hiệu quả:
Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của tất cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được đẩy mạnh và mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giảm thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí giấy tờ, vận chuyển thông qua việc ứng dụng các hệ thống dùng chung của tỉnh như: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành liên thông, hệ thống Một cửa điện tử liên thông, hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh, phần mềm Quản lý giao việc…
Hệ thống quản lý tài sản công đã được triển khai và đưa vào sử dụng; hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức đã triển khai giai đoạn 1 và đang được Sở Nội vụ triển khai giai đoạn 2. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị nhà nước sử dụng phần mềm quản lý kế toán tài chính.
Việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được tăng cường, đặc biệt là trong dạy học nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường phổ thông, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao, các giáo viên được đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Xây dựng kho bài giảng e-Leaming trực tuyến; quản lý sổ điểm điện tử SMAS,… Phần lớn các trường học điều được trang bị phòng máy vi tính, phòng đa năng, nối mạng Internet và một số thiết bị khác, đáp ứng công tác giảng dạy cho giáo viên và học sinh.
Ngành Y tế đã triển khai nhiều đề án ứng dụng công nghệ thông tin, đưa các hệ thống bệnh án điện tử, thanh toán bảo hiểm y tể; xây dựng hệ thống chẩn đoán, khám chữa bệnh từ cấp tỉnh đến cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.
Việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực văn hóa, thông tin tại tỉnh đã bước đầu tạo điều kiện thuận lợi để đưa thông tin văn hóa, du lịch đến người dân và khách du lịch; giúp quảng bá, phân phối và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ du lịch của tỉnh; thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa di sản văn hóa và CNTT để cải tiến cách thức quản lý các di tích, di sản văn hóa; hệ thống hóa thông tin, truyền thông như là phương tiện để du lịch di sản văn hóa đạt lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.
Ngành Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng hoàn thành hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục tại Sở để tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục của nước thải, khí thải từ các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục theo quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giao thông cũng đã được quan tâm triển khai như: ứng dụng hệ thống quản lý GPLX toàn quốc từ tháng 6/2013; triển khai phần mềm kiểm tra, giám sát bảo trì đường bộ Govone trên nền bản đồ số (GIS), công nghệ di động và công nghệ điện toán đám mây để hiện đại hóa công tác tuần đường, tuần kiểm và quản lý hoạt động bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh;...
 Để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ứng dụng Thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tỉnh Gia Lai đã xây dựng Sàn giao dịch thương mại điện tử Gia Lai tại địa chỉ: http://thuongmaigialai.vn nhằm xây dựng một môi trường giao dịch trực tuyến cho cộng đồng doanh nghiệp. Tính đến nay, tỉnh đã và đang hỗ trợ cho 241 doanh nghiệp tham gia vào Sàn giao dịch thương mại điện tử. Bên cạnh đó tỉnh đã và đang hỗ trợ xây dựng 62 website cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hệ thống thu nhập và quản lý trực tuyến thông tin xuất nhập khẩu Gia Lai đã được đưa vào hoạt động tại địa chỉ: http://xnkgialai.gov.vn, hệ thống đã và đang được triển khai đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh….
Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin:
 Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển và ứng dụng CNTT. Vì vậy, trong những năm qua luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin phải đảm bảo chất lượng, đồng bộ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, nhằm đảm bảo đủ nhân lực công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin của đất nước, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông đều tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh. Nội dung các khóa tập huấn dành cho cán bộ chuyên trách CNTT và cán bộ, công chức, viên chức theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.
khanh-nguyen-2.png
Khai giảng một lớp đào tạo CNTT cho CCVC tỉnh Gia Lai
Hiện toàn tỉnh có 16/20 sở, ngành có cán bộ chuyên trách/kiêm nhiệm về CNTT với tổng số 32 cán bộ. 17/17 UBND cấp huyện có cán bộ chuyên trách với tổng số 27 cán bộ. Đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên công nghệ thông tin ở các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở dạy nghề, đội ngũ giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và trong quản lý giáo dục ở tất cả các cấp học.
Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng:
 Đã tích cực tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Gia Lai; Quy chế  bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh nhằm giảm thiểu được các nguy cơ gây mất an toàn thông tin và đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đã nâng cấp, bổ sung thiết bị phần cứng, phần mềm bảo mật. Định kỳ hàng năm đều thực hiện việc kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin đối với Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; tổ chức diễn tập về đảm bảo an toàn thông tin với các phương án, kịch bản phù hợp thực tế cùng sự tham gia của các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp có liên quan. Đa tổ chức phối hợp chặt chẽ với Trung tâm ứng cứu sự cố Việt Nam VNCERT trong việc xử lý sự cố và công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã được Chứng nhận là thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. Công tác an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước đã được chú trọng và các sự cố bảo mật, mất an toàn thông tin mạng đã được xử lý và khắc phục kịp thời.
Tuy cũng còn những hạn chế nhất định như tại các đơn vị, địa phương; một số cơ quan, đơn vị chưa bố trí được cán bộ chuyên trách về CNTT nên cũng dẫn tới gặp khó khăn trong vận hành các hệ thống ứng dụng CNTT; các cơ sở dữ liệu quốc gia ưu tiên triển khai, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử còn triển khai chậm; việc quan tâm thực hiện bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cũng chưa được các đơn vị, địa phương quan tâm đúng mức do lĩnh vực an toàn thông tin mạng còn mới và ngày càng phức tạp. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tuy đã được tỉnh và các sở, ngành xây dựng nhưng các doanh nghiệp và người dân chưa quan tâm sử dụng, nguyên nhân là do kỹ năng, thói quen ứng dụng CNTT của người sử dụng dịch vụ còn hạn chế; chưa đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật để làm việc trên môi trường mạng; công tác tuyên truyền, phổ biến của tổ chức cung cấp dịch vụ đến các tổ chức, cá nhân sử dụng chưa thường xuyên và rộng rãi. Nguy cơ mất an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tồn tại. Chỉ số phát triển thương mại điện tử của tỉnh còn thấp so với cả nước, việc ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.
Nhưng nhìn chung, từ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai trong công tác ứng dụng CNTT của các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh, luôn xem CNTT là công cụ để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính, làm nền tảng xây dựng Chính quyền điện tử nên xếp hạng về mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh Gia Lai do Bộ TT&TT xếp hạng có sự cải thiện qua từng năm, năm 2015 là 38/63năm 2016 là 37/63, năm 2017 là 24/63, năm 2018 là 23/63 tỉnh, thành trong cả nước. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã góp phần nâng cao chỉ số về CCHC của tỉnh; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, được người dân và doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.
Nhằm tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính nhà nước, ngày 29/3/2019, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch hành động số 648/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, trong đó có nhiều nội dung về nhiệm vụ và nguồn lực để đầu tư và triển khai các ứng dụng CNTT.
Với những kết quả đạt được và sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh, việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của các sở ngành, địa phương về ứng dựng và phát triển CNTT, xếp hạng về mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh Gia Lai trong năm 2019 và các năm tiếp theo sẽ được tiếp tục được cải thiện./.
                                                                                                                                                        Khánh Nguyễn