CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Bộ TT&TT ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Bộ TT&TT ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Ngày đăng bài: 27/01/2018
 

Ngày 12/01/2018, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyết định số 32/QĐ-BTTTT về Chương trình hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018


Quyết định nêu rõ, Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018. Năm 2018  là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Chương trình hành động của Chính phủ 5 năm 2016-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Theo Quyết định, các chỉ tiêu chủ yếu phải đạt được trong năm 2018 cụ thể như sau:
 
- Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 100% các đề án, dự án, báo cáo, chương trình, nhiệm vụ kế hoạch, công tác (kể cả nhiệm vụ được giao theo kế hoạch hoặc nhiệm vụ đột xuất) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;     
- Doanh thu toàn Ngành tăng ít nhất 8%;
- Nộp Ngân sách nhà nước tăng 7,8%. 
- Tỷ lệ thuê bao di động: 110 thuê bao/100 dân.
- Tỷ lệ thuê bao Internet băng thông rộng (di động + cố định): 58 thuê bao/100 dân.
- Tỷ lệ đường dây thuê bao cố định: 19,9 thuê bao/100 dân.
- Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định: 9,3%.
- Tỷ lệ hộ gia đình có truy cập Internet: 30%.
- Tỷ lệ người sử dụng Internet: 54,6% dân số.
- Tỷ lệ phủ sóng di động: 95%.
- Tỷ lệ số xã có máy điện thoại: 100%.
- Tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính: 100%.
- Sản lượng báo xuất bản hàng năm: khoảng 1.000 triệu bản.
- Tỷ lệ phủ sóng phát thanh duy trì ở mức khoảng 98% diện tích cả nước và 99,5% dân số.
- Tỷ lệ phủ sóng truyền hình mặt đất đạt khoảng 90% diện tích cả nước.
- Và những nhiệm vụ cụ thể chủ yếu khác được nêu trong phụ lục đi kèm Quyết định.
 
Về việc tổ chức triển khai thực hiện, Quyết định chỉ rõ, các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện.
 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, bám sát với các nội dung đã nêu. Các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị gửi về Bộ TT&TT (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 29/01/2018.
 
Văn phòng Bộ chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Phụ lục nhiệm vụ Chương trình hành động. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì theo dõi, tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến chỉ tiêu phát triển ngành TT&TT báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ theo quy định.
 
Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo, kiến nghị Bộ trưởng ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Chương trình hành động được thực hiện hiệu quả và đồng bộ; kiểm điểm, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao của Bộ TT&TT; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 theo quy định./.
Các tin khác

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (29/10/2020)

Thông báo Về việc hướng dẫn hình thức phỏng vấn và đề cương tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (29/10/2020)

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (28/10/2020)

TRIỂN LÃM SÁCH TRỰC TUYẾN QUỐC GIA BOOK365 THƯ VIỆN CỦA BẠN ĐỌC YÊU SÁCH (30/09/2020)

THÔNG BÁO Nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai năm 2020 (17/09/2020)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 (31/08/2020)

Thông báo Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 (03/08/2020)

Thông báo Về việc bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức ở các cơ quan hành chính năm 2020 của tỉnh Gia Lai (31/07/2020)

Về việc bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức của một số cơ quan, đại phương đã được công bố tại Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh (30/07/2020)

Thủ tướng: Chủ động chống dịch, không để dịch lây lan, bùng phát (28/07/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >|