CHUYÊN MỤCVăn Phòng

1. Chức năng - Nhiệm vụ:
Văn phòng Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở trên các lĩnh vực: Công tác nội vụ; quản lý các nguồn kinh phí; công tác kế toán và quản lý tài sản; công tác cải cách hành chính; công tác văn thư, lưu trữ; công tác pháp chế; công tác hành chính, quản trị.
 
2. Thông tin liên hệ:
 

Bà: Nguyễn Thanh Thủy.

- Chức vụ: Chánh văn phòng
- Điện thoại cố định: 0269.3871622 
- Điện thoại di động: 0983638129
- Email:thuynt.stttt@gialai.gov.vn