CHUYÊN MỤCTHANH TRA SỞ

1. Chức năng:
  Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở và thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
2. Thông tin liên hệ:

Ông: Lê Đức Tuyên.

- Chức vụ: Chánh Thanh tra
- Điện thoại cố định: 0269.3717569
- Điện thoại di động: 0931647779
- Email: tuyenld.stttt@gialai.gov.vn