CHUYÊN MỤCPHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1. Chức năng:
Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dụng và triển khai; báo cáo việc triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, các chỉ tiêu, kế hoạch, dự án, quản lý kinh tế chuyên ngành TT&TT thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.
 

2. Thông tin liên hệ: