CHUYÊN MỤC
Phòng Đào tạo - Ứng dụng

1. Chức năng - Nhiệm vụ:
+ Quản lý, vận hành các phần mềm hệ thống và các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.
+ Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các phần mềm ứng dụng dùng chung của tỉnh; triển khai thực hiện phát triển các ứng dụng về lĩnh vực công nghệ thông tin, đề tài khoa học...
+Thực hiện công tác đào tạo, dịch vụ bảo trì các hệ thống thông tin cho các tổ chức cá nhân.
+ Nghiên cứu các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện tử.
2. Thông tin liên hệ:

Ông: Nguyễn Khương Duy.

- Họ và tên: Ông Nguyễn Khương Duy
- Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng
- Điện thoại di động: 0987 547 879
- Email: duynk.stttt@gialai.gov.vn